http://www.weerapong.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

หน้าหลัก

เรียนรู้

ปลอกเปลือกบริหาร

 กฎหมายการศึกษา

 เรียน ป.เอก I.AME ฟิลิปปินส์

เฉลย utq 105 พร้อมโจทย์ 30/30

(อ่าน 12720/ ตอบ 7)

ครูกอป

UTQ-105 การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน                               30/30
1.จากข้อความต่อไปนี้ เป็นส่วนใดของแผนแม่บทด้าน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2550-2554 “ ผู้เรียน ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาได้เต็มศักยภาพ อย่างมีจริยธรรม
มีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล ”
ก. พันธกิจ
ข. วิสัยทัศน์
ค. เป้าประสงค์
ง. ยุทธศาสตร์
2. ข้อใด ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการใช้ ICT ในการเรียนการสอน
ก. เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ข. เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน
ค. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ง. เพื่อให้ครูใช้ในการสาธิตและการจัดการกับข้อมูลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
3. ICT หมายถึงข้อใด
ก. Information and Communication Technology
ข. Internet and Communication Technology
ค. Information and Computer Technology
ง. Internet and Computer Technology
4. คุณครูโนราได้ใช้โปรแกรม Search Engine เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานการทดลองใช้อุปกรณ์ MicroBox จากอินเทอร์เน็ต แสดงว่าคุณครูโนรี ได้ใช้ศักยภาพของ ICT ที่สนับสนุนการเรียนรู้ใน ประเด็นใด
ก. การติดต่อสื่อสาร
ข. การค้นหาสารสนเทศ
ค. การค้นคืนสารสนเทศ
ง. การเข้าถึงสารสนเทศปฐมภูมิ
5. ข้อต่อไปนี้เป็นกลวิธีบูรณาการ ICT ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ทุกข้อ ยกเว้น ข้อใด
ก. ใช้เว็บเป็นติวเตอร์หรือผู้สอน
ข. ใช้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู
ค. ใช้ทรัพยากรมัลติมีเดียจากอินเทอร์เน็ต
ง. ให้นักเรียนร่วมมือในการทำโครงงานด้วยกันโดยใช้ทรัพยากรจากเว็บ
6. โรงเรียนแห่งหนึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรเอกชนมาจัดสร้างห้องเรียน คอมพิวเตอร์จำนวน 1 ห้อง เพื่อให้ครูที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ใช้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะในการ ใช้พิมพ์ดีดและโปรแกรมพื้นฐานที่สำคัญทุกคน โรงเรียนแห่งนี้ควรวางแผนในการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT ใน รูปแบบใด
ก. หนึ่งนักเรียนหนึ่งคอมพิวเตอร์
ข. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งคอมพิวเตอร์
ค. หนึ่งห้องเรียนหนึ่งคอมพิวเตอร์
ง. หนึ่งกลุ่มนักเรียนหนึ่งคอมพิวเตอร์
7. “มีการสอดแทรก ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการคิดและสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง” ที่กล่าวมานี้
ควรเป็นบทบาทของใครในการประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้
ก. ผู้ปกครอง
ข. ผู้บริหาร
ค. นักเรียน
ง. ครู
8. ข้อใด ไม่ใช่ ทักษะที่จำเป็นด้าน ICT ของครู ในการประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้
ก. ใช้ ICT ในการสร้างสื่อตามความเหมาะสม
ข. การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลเชิงลึก
ค. การใช้ facebook ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ง. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงาน
9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเว็บ 1.0
ก. แสดงความคิดเห็นได้
ข. เป็นการสื่อสารทางเดียว
ค. มักมีรูปแบบของไฟล์เป็นนามสกุลเป็น .htm .html
ง. ผู้จัดทำเป็นผู้กำหนดเนื้อหาเองทั้งหมด
10. ข้อใดไม่จัดเป็นเว็บ 2.0
ก. ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข และปรับปรุงเนื้อหาอย่างแทบไม่มีขีดจำกัด
ข. ผู้ใช้ยังเป็นผู้ร่วมกำหนดคุณค่าของเนื้อหา
ค. ผู้ใช้มีส่วนสร้างเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต
ง. ผู้ใช้ต้องมีความรู้การสร้างเว็บ
 
 
11. ข้อใดไม่เป็นศักยภาพของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ก. สร้างช่องทางการเรียนรู้แบบไม่เป็นเครือข่าย
ข. ขยายโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้
ค. คลังความรู้กลางของนักเรียน / โรงเรียน /สถานศึกษา ในแบบออนไลน์
ง. เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
12. ข้อใดเป็น Content Management System : CMS ระบบบริหารจัดการเนื้อหาสำหรับเว็บ
ก. Joomla, PostNuke, Moodle, XOOPs, Drupal
ข. PHP-Nuke, MyPHPNuke, Mambo, XOOPs, Drupal
ค. PHP-Nuke, MyPHPNuke, Mambo, XOOPs, Moodle
ง. Joomla, PostNuke, Moodle, Mambo, Drupal
13. ข้อใดกล่าวถึง บล็อก(Blog) ได้ไม่ถูกต้อง
ก. ใช้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เขียน และผู้อ่าน                     
ข. ชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน
ค. เว็บที่ให้บริการบล็อกฟรี ได้แก่ Hi5, MySpace, Facebook, Bloggang, Oknation, Ning
ง. Blog มาจาก Web Log เป็นเว็บไซต์ชนิดหนึ่ง
14. การใช้บล็อกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรคำนึงถึงสิ่งใดน้อยที่สุด
ก. สมาชิกทุกคนต้องอัพโหลดรูปของตนเองในบล็อก
ข. มีการรักษาความลับของข้อมูล
ค. จัดการสมาชิกอย่างเป็นระบบ
ง. สามารถทราบถึงตัวตนของนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
15. กิจกรรมใดมีความเหมาะสมน้อยที่สุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บล็อก
ก. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านช่องทางแสดงความคิดเห็น
ข. ประเมินผลการสอบปลายภาคเรียน เพื่อป้องกันการทุจริตของนักเรียน
ค. ทำการบ้าน/ทำรายงานแทนกระดาษ ทำให้ประหยัด รวดเร็ว ลดโลกร้อน
ง. ฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ในเรื่องความตรงต่อเวลา และการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
16. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่คุณครูได้รับจากการใช้บล็อกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ก. มีเครือข่ายระหว่างโรงเรียน เกิดเป็นความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ข. แบ่งปันความรู้ให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้ทั่วประเทศ อย่างรวดเร็ว
ค. ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
ง. สร้างรายได้จากค่าโฆษณาผ่านบล็อก
17. ข้อใดเรียงลำดับเวลา ก่อน - หลัง ที่ครูไทย จัดทำและใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้อง
ก. Microsoft Word/PowerPoint, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI), บล็อก (Blog), เว็บเพจ (html)
ข. เว็บเพจ (html), Microsoft Word/PowerPoint, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI), บล็อก (Blog)
ค. Microsoft Word/PowerPoint, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI), เว็บเพจ (html), บล็อก (Blog)
ง. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI), Microsoft Word/PowerPoint, เว็บเพจ (html), บล็อก (Blog)
18. ข้อใดเป็น Search Engine (โปรแกรมสำหรับการค้นหา) ของต่างประเทศทั้งหมด
ก. Yahoo Sansarn AOL Bing
ข. Google Yahoo MSN Sansarn
ค. Google Yahoo MSN Bing
ง. Google Sansarn MSN AOL
19. หากต้องการเผยแพร่วิดีทัศน์ควรใช้ Social Network ในข้อใดเหมาะสมที่สุด
ก. MSN
ข. Twitter
ค. YouTube
ง. Facebook
20. ท่านคิดว่าครูควรมีบทบาทอย่างไร ในการนำแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ก. ครูควรใช้อินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหาวิชา และทรัพยากรที่โรงเรียนมี
ข. ครูควรใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลเท่าที่จำเป็น เพราะค่าใช้จ่ายสูง
ค. ครูให้นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล ให้มากที่สุด เพราะข้อมูลน่าเชื่อถือกว่าหนังสือในห้องสมุด
ง. ครูสนับสนุนให้นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตในการคัดลอกข้อมูลมาใช้ได้อย่างเสรี เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
21. ท่านคิดว่านักเรียนควรมีบทบาทอย่างไร ในการนำแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ก. ใช้อินเทอร์เน็ตคัดลอกข้อมูลมาใช้ได้อย่างเสรี เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ข. ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลให้มากที่สุด เพราะข้อมูลน่าเชื่อถือกว่าหนังสือในห้องสมุด
ค. ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่ออ่านข้อมูล ความรู้ และนำมาเรียบเรียง/เพิ่มเติมข้อมูลเผยแพร่ต่อไป
ง. ใช้อินเทอร์เน็ตให้ข้อมูลส่วนตัวอย่างละเอียดกับเว็บที่เป็น Social Network เพื่อให้ผู้อื่นรู้จักตัวตนมากยิ่งขึ้น
 
 
 
 
 
22. ปัจจัยใด ไม่ส่งผลกระทบ หรือส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อความสำเร็จที่เกิดจากการใช้แหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษา
ก. ความคิดของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
ข. ส่งเสริมการสร้างทรัพยากรการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต
ค. การได้รับการสนับสนุนในด้านการให้ความรู้ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ง. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารตั้งแต่โรงเรียน เขตพื้นที่ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง และระดับประเทศ
23. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลสำคัญในการเลือกใช้ blog บน www.thaigoodview.com ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ก. ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานการเขียนเว็บเพจ
ข. โดเมนเนมเป็น ดอทคอม (.com)
ค. มีกระบวนการจัดการระบบสมาชิก
ง. ให้บริการฟรี ไม่เป็นอันตราย ไม่มีความเสี่ยง
24. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด
ก. สุขศึกษาและพลศึกษา
ข. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ค. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ง. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
25. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก. นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาสาระได้ตามต้องการ
ข. การสอนคือกระบวนการจัดโอกาสให้นักเรียนสร้างความรู้
ค. บรรยากาศของห้องเรียนสนุกสนานด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
ง. นักเรียนสามารถเลือกใช้ ICT ได้อย่างหลากหลายตามความต้องการ
26. จากขั้นตอนต่อไปนี้ เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องใด
- ศึกษาโครงสร้างแม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้                         - กำหนดมาตรฐานและวัตถุประสงค์การเรียน
- การพัฒนาคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้                               - พิจารณาเทคนิควิธีการประเมินที่หลากหลาย
- การกำหนดระยะเวลาการประเมิน                                            - การกำหนดผู้ประเมิน
ก. การประเมิน
ข. การวางแผนหน่วยการเรียนรู้
ค. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ง. การพินิจพิเคราะห์กระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
 
27. ครูควรดำเนินการประเมินอย่างไร เพื่อให้การประเมินมีประสิทธิภาพ
ก. มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
ข. นำผลการประเมินไปใช้อย่างคุ้มค่า
ค. เลือกเครื่องมือประเมินที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ง. มีการวางแผนที่รอบคอบและนำไปใช้อย่างเป็นระบบ
28. สาเหตุสำคัญที่ครูต้องสร้างตัวอย่างผลงานนักเรียนขณะออกแบบหน่วยการเรียนคือข้อใด
ก. ช่วยให้ครูสามารถตัดสินใจได้ว่างานนั้นเหมาะสมกับนักเรียนหรือไม่
ข. เพื่อรับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขก่อน เพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบ
ค. ครูเป็นคนสั่งงานให้นักเรียนจึงต้องทดลองทำก่อน
ง. เพื่อพิสูจน์ว่าครูทำได้จริงหรือไม่
29. กิจกรรม “การสนับสนุนนักเรียนให้รู้จักวิธีการเรียนรู้แบบกำกับตนเอง” จัดทำเพื่อจุดประสงค์ในข้อใด
ก. ให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน
ข. การวางแผนเพื่อความสำเร็จของนักเรียน
ค. ให้นักเรียนรู้จักวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ง. เพื่อให้นักเรียนควบคุมตนเองทั้งเรื่องของการเรียนและความประพฤติ
30. ข้อใดเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการพินิจพิเคราะห์กระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ก. จัดทำแผนการประเมิน
ข. พัฒนาคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
ค. กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง
ง. ออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุมภาระงานและการใช้เทคโนโลยี
 
คำตอบประจำหน่วยที่ 1  8/8   ข  ก  ก  ข  ข   ก  ง  ค
คำตอบประจำหน่วยที่ 2  8/8    ก  ง  ก  ข  ค   ก  ข  ง 
คำตอบประจำหน่วยที่ 3  6/7    ง  ค  ค  ก  ค   ข  ข
คำตอบประจำหน่วยที่ 4  7/7    ข  ง  ข  ง  ก  ข  ง


คิตะ ชิบุยะ


ขอขอบคุณเว็บไซว์ดีๆค่ะ


 

สุดสวย

ขอบคุณมาก ๆค่ะ


ดาว

สุดยอดมากเลย ขอบพระคุณมากจ้า

mim

เต็มค่ะ เริ่ด !!

ครูจ้าง

105 สลับก่อนและหลัง อันนี้ เป็นหลังเรียน สุดยอด 30/3 105 สลับก่อนและหลัง อันนี้ เป็นหลังเรียน สุดยอด 30/30 ครูจ้าง เมื่อ 10/07/2012 - 10:41


 

ครูจ้าง

105 สลับก่อนและหลัง อันนี้ เป็นหลังเรียน สุดยอด 30/3 

ครูแสวง

thanksss

Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

ปฎิทิน

« May 2016»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

วีรพงษ์ ไชยหงษ์

view