http://www.weerapong.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

หน้าหลัก

เรียนรู้

ปลอกเปลือกบริหาร

 กฎหมายการศึกษา

 เรียน ป.เอก I.AME ฟิลิปปินส์

เฉลย utq 2128

(อ่าน 48972/ ตอบ 43)

วีรพงษ์

UTQ  2128    โครงงาน    post-test
1. โครงงานใดเกี่ยวข้องกับผู้เรียนมากที่สุด
ก. สำรวจชื่อ
ข. ทดลองปรุงยาสมุนไพร
ค. สังเกตการแต่งกาย
ง. ฟังเสียงนกร้องในตอนเช้า
2. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ขั้นตอนใดครูต้องใช้คำถามกระตุ้นความคิดผู้เรียนมากที่สุด
ก. ขั้นนำเสนอ
ข. ขั้นปฏิบัติ
ค. ขั้นวางแผน
ง. ขั้นประเมิน
3. แหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับขั้นตอนใดในวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมากที่สุด
ก. ขั้นวางแผน
ข. ขั้นนำเสนอ
ค. ขั้นประเมิน
ง. ขั้นปฏิบัติ
4. ภาพนี้เป็นสื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องใด
ก. การทำโครงงานสำรวจ
ข. การทำโครงงานสื่อประดิษฐ์
ค. การทำโครงงานประเภททดลอง
ง. การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
5. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเปรียบได้กับสิ่งใด
ก. การปลูกต้นไม้
ข. การสร้างบ้าน
ค. การวิ่งมาราธอน
ง. การทำขนมเค้กสูตรใหม่
6. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานต่างจากการจัดการเรียนรู้แบบทั่วไปอย่างไร
ก. มีครูบรรยาย
ข. มีผู้เรียนสาธิตทุกขั้นตอน
ค. มีครูเป็นผู้สาธิตและสรุปบทเรียน
ง. ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติตามสิ่งที่สนใจ
7. ใครเป็นผู้คิดหัวข้อโครงงาน
ก. ครู
ข. ผู้เรียน
ค. ครูและผู้เรียน
ง. ครู ผู้บริหารและผู้ปกครอง
8. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานใช้ประยุกต์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด
ก. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค. ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
ง. สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ชั้นใด
ก. ปฐมวัย
ข. ป.1 – ป.3
ค. ป.4 – ป.6
ง. ทุกช่วงชั้น
10. ทำไมจึงกล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก. ครูเป็นที่ปรึกษา
ข. ครูและนักเรียนปฏิบัติร่วมกัน
ค. นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ ครูเป็นเพียงที่ปรึกษา
ง. มีการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
11. เหตุการณ์ต่อไปนี้อยู่ในขั้นตอนใด การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน “ครูกำหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนสังเกตรังมดแดงแล้วซักถาม”
ก. ขั้นนำเสนอ
ข. ขั้นวางแผน
ค. ขั้นปฏิบัติ
ง. ขั้นประเมินผล
12. ขั้นตอนใดในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ครูมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
ก. ขั้นนำเสนอ
ข. ขั้นวางแผน
ค. ขั้นปฏิบัติ
ง. ขั้นประเมินผล
13. เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ตรงกับขั้นตอนการวางแผน
ก. กลุ่มของแดงใช้กลิ่นกะปิล่อแมลงวันทอง
ข. กลุ่มของโด่งระดมสมองคิดหาอุปกรณ์ทดลอง
ค. กลุ่มของสายสุดาตอบคำถามของครูจากใบความรู้
ง. กลุ่มของมารศรีร่วมกันออกแบบประเมินโครงงานของเพื่อน
14. ส่วนใดส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมากที่สุด
ก. สื่อและอุปกรณ์
ข. แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ค. ผู้ปกครองของผู้เรียน
ง. แบบทดสอบด้านต่าง ๆ
15. โครงงานเรื่องใดตรงกับประเภทสำรวจ
ก. ต้นไม้ชนิดใดไล่ยุงได้บ้าง
ข. ลิงชนิดใดมีหางยาวที่สุด
ค. ดินชนิดใดปลูกกุหลาบได้ที่สุด
ง. ปลาหางนกยูงชอบกินอาหารชนิด
16. โครงงานประเภททดลองต่างจากประเภทสำรวจอย่างไร
ก. โครงงานทดลองไม่มีปัญหาที่สงสัย
ข. โครงงานสำรวจไม่มีตัวแปรที่ศึกษา
ค. โครงงานทดลองมีขอบเขตการศึกษา
ง. โครงงานสำรวจมีการตั้งสมมติฐานก่อนการศึกษา
17. แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีจุดเด่นอย่างไร
ก. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
ข. ใช้แหล่งการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
ค. ใช้ระยะเวลาสั้น
ง. ครูเป็นผู้นำ
18. สิ่งใดเป็นส่วนสำคัญในการแสวงหาความรู้ในการปฏิบัติโครงงาน
ก. แบบประเมินโครงงาน
ข. ทักษะกระบวนการด้านต่าง ๆ
ค. เอกสารสิ่งพิมพ์ และวัสดุ อุปกรณ์
ง. งบประมาณในการจัดทำโครงงานแต่ละเรื่อง
 
19. โครงงานเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการคิดของ บลูม (Bloom) ด้านใดบ้าง
ก. ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้
ข. การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า
ค. ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การวิเคราะห์และการประเมินค่า
ง. ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประเมินค่า
20. แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยครูให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างไร
ก. ครูพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ข. ช่วยผู้เรียนให้มีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
ค. ครูสามารถจัดทำผลงานทางวิชาการได้ดีขึ้น
ง. การเรียนรู้ของผู้เรียนเก่งคิด-เก่งทำ-เก่งทีม


Mai

ขอบคณมากค่ะ

Pornsak Chuijor

ขอบคณครับ

เกม game

ผมลงทะเบียนเรียน utq 2128 แล้วแต่ไม่ทันตอบแบบสอบถามเวลาสิ้นสุดก่อน ผมจะต้องทำอย่างไรต่อไปครับ

mariyah

thank you ค่ะ

ครูดอย

เฉลยหน่วยที่ 1  5คะแนน1. แหล่งเรียนรู้ใดสอดคลอ้งกับการเรียนรู้โครงงานมากที่สุด
ก. ห้องเรียน

ข. ห้องสมุด

ค. สอนหย่อม

ง. สวนสาธารณะ

2. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ตรงกับคำกล่าวใดมากที่สุด
ก. สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น

ข. สิบตาเห็น ไม่เท่ามือคลำ

ค. สิบมือคำ ไม่เท่ากับลงมือทำเอง

ง. อ่านแล้วจดจำทำบันทึก

3. ทักษะกระบวนการใดบ้างที่เป็นเครื่องมือต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน
ก. ทักษะกระบวนการกลุ่ม

ข. ทักษะกระบวนการคิด

ค. ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการคิด

ง. ทักษะทางภาษา ทักษะการทำงาน

4. จุดเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตรงกับข้อใด
ก. ฝึกฝนการทำงาน

ข. ฝึกทักษะการทำรายงาน

ค. การปฏิบัติจริงในสถานการณ์จำลอง

ง. เรียนรู้โดยกระบวนการแก้ปัญหา เก่งคิด เก่งทำ และเก่งทีม

5. ลักษณะใดที่เรียกว่า “โครงงาน”
ก. การทำรายงาน

ข. การผจญภัยในโลกกว้าง

ค. เรียนรู้โดยการกระทำkitty


แบบทดสอบประจำหน่วยที่ 2 ได้ 4 คะแนน


1. นักเรียนร่วมกันสังเกต โคมไฟไล่ยุงของเพื่อน ๆ อยู่ในขั้นตอนใด


ก. ขั้นนำเสนอ

ข. ขั้นวางแผน

ค. ขั้นปฏิบัติ

ง. ขั้นประเมิน

2. ตอบคำถามจากสถานการณ์ “ครูบัวพานักเรียนไปศึกษาวิธีการกรีดยางพารา แล้วพบว่านักเรียนสามารถประดิษฐ์ครื่องกรีดยางได้” จากสถานการณ์ ครูบัวดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ขั้นตอนใด
ก. ขั้นปฏิบัติ ขั้นประเมิน

ข. ขั้นนำเสนอ ขั้นวางแผน

ค. ขั้นนำเสนอ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ

ง. ขั้นนำเสนอ ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติ ขั้นประเมิน

3. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีความคล้ายคลึงกับวิธีการใด
ก. การสอนแบบการแก้ปัญหา

ข. การสอนแบบบรรยาย

ค. การสอนแบบสาธิต

ง. การสอนแบบทางไกล

4. การใช้สื่อ รูปภาพ คำถาม กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ตรงกับ
ก. ขั้นนำเสนอ

ข. ขั้นวางแผน

ค. ขั้นปฏิบัติ

ง. ขั้นประเมิน

5. ขั้นใดของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตรงกับแนวคิด จอห์น ดิวอี้ “Learning by doing”
ก. ขั้นนำเสนอ

ข. ขั้นวางแผน

ค. ขั้นปฏิบัติ

ง. ขั้นประเมินBarracuda

ขอบคุณครับ


ครูน้อย

ขอบคุณมากๆๆค่ะ ขอให้ท่านเจริญๆๆนะค่ะ

roong

ขอบคุณค่ะ

สกุล

ขอบคุณมาก ๆ ที่ช่วยเหลือครูกุล

สกุล

ขอบคุณมากคะ

KruAu

ขอบคุณค่ะ

Mary

ได้ 16/20  ขอบคุณมากๆค่ะ


เฮ้อ...เรียนจบซะที

สังวาลย์

ขอบคุณครับ


15 คะแนน ผ่านแล้วครับ

ต้อย

ขอบคุณคะ

waesemah

tank  you

ธิดา ฉุนแสนดีUTQ  2128    โครงงาน    post-test
1. โครงงานใดเกี่ยวข้องกับผู้เรียนมากที่สุด
ก. สำรวจชื่อ
ข. ทดลองปรุงยาสมุนไพร
ค. สังเกตการแต่งกาย
ง. ฟังเสียงนกร้องในตอนเช้า
2. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ขั้นตอนใดครูต้องใช้คำถามกระตุ้นความคิดผู้เรียนมากที่สุด
ก. ขั้นนำเสนอ
ข. ขั้นปฏิบัติ
ค. ขั้นวางแผน
ง. ขั้นประเมิน
3. แหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับขั้นตอนใดในวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมากที่สุด
ก. ขั้นวางแผน
ข. ขั้นนำเสนอ
ค. ขั้นประเมิน
ง. ขั้นปฏิบัติ
4. ภาพนี้เป็นสื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องใด
ก. การทำโครงงานสำรวจ
ข. การทำโครงงานสื่อประดิษฐ์
ค. การทำโครงงานประเภททดลอง
ง. การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
5. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเปรียบได้กับสิ่งใด
ก. การปลูกต้นไม้
ข. การสร้างบ้าน
ค. การวิ่งมาราธอน
ง. การทำขนมเค้กสูตรใหม่
6. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานต่างจากการจัดการเรียนรู้แบบทั่วไปอย่างไร
ก. มีครูบรรยาย
ข. มีผู้เรียนสาธิตทุกขั้นตอน
ค. มีครูเป็นผู้สาธิตและสรุปบทเรียน
ง. ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติตามสิ่งที่สนใจ
7. ใครเป็นผู้คิดหัวข้อโครงงาน
ก. ครู
ข. ผู้เรียน
ค. ครูและผู้เรียน
ง. ครู ผู้บริหารและผู้ปกครอง
8. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานใช้ประยุกต์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด
ก. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค. ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
ง. สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ชั้นใด
ก. ปฐมวัย
ข. ป.1 – ป.3
ค. ป.4 – ป.6
ง. ทุกช่วงชั้น
10. ทำไมจึงกล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก. ครูเป็นที่ปรึกษา
ข. ครูและนักเรียนปฏิบัติร่วมกัน
ค. นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ ครูเป็นเพียงที่ปรึกษา
ง. มีการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
11. เหตุการณ์ต่อไปนี้อยู่ในขั้นตอนใด การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน “ครูกำหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนสังเกตรังมดแดงแล้วซักถาม”
ก. ขั้นนำเสนอ
ข. ขั้นวางแผน
ค. ขั้นปฏิบัติ
ง. ขั้นประเมินผล
12. ขั้นตอนใดในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ครูมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
ก. ขั้นนำเสนอ
ข. ขั้นวางแผน
ค. ขั้นปฏิบัติ
ง. ขั้นประเมินผล
13. เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ตรงกับขั้นตอนการวางแผน
ก. กลุ่มของแดงใช้กลิ่นกะปิล่อแมลงวันทอง
ข. กลุ่มของโด่งระดมสมองคิดหาอุปกรณ์ทดลอง
ค. กลุ่มของสายสุดาตอบคำถามของครูจากใบความรู้
ง. กลุ่มของมารศรีร่วมกันออกแบบประเมินโครงงานของเพื่อน
14. ส่วนใดส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมากที่สุด
ก. สื่อและอุปกรณ์
ข. แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ค. ผู้ปกครองของผู้เรียน
ง. แบบทดสอบด้านต่าง ๆ
15. โครงงานเรื่องใดตรงกับประเภทสำรวจ
ก. ต้นไม้ชนิดใดไล่ยุงได้บ้าง
ข. ลิงชนิดใดมีหางยาวที่สุด
ค. ดินชนิดใดปลูกกุหลาบได้ที่สุด
ง. ปลาหางนกยูงชอบกินอาหารชนิด
16. โครงงานประเภททดลองต่างจากประเภทสำรวจอย่างไร
ก. โครงงานทดลองไม่มีปัญหาที่สงสัย
ข. โครงงานสำรวจไม่มีตัวแปรที่ศึกษา
ค. โครงงานทดลองมีขอบเขตการศึกษา
ง. โครงงานสำรวจมีการตั้งสมมติฐานก่อนการศึกษา
17. แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีจุดเด่นอย่างไร
ก. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
ข. ใช้แหล่งการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
ค. ใช้ระยะเวลาสั้น
ง. ครูเป็นผู้นำ
18. สิ่งใดเป็นส่วนสำคัญในการแสวงหาความรู้ในการปฏิบัติโครงงาน
ก. แบบประเมินโครงงาน
ข. ทักษะกระบวนการด้านต่าง ๆ
ค. เอกสารสิ่งพิมพ์ และวัสดุ อุปกรณ์
ง. งบประมาณในการจัดทำโครงงานแต่ละเรื่อง
 
19. โครงงานเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการคิดของ บลูม (Bloom) ด้านใดบ้าง
ก. ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้
ข. การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า
ค. ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การวิเคราะห์และการประเมินค่า
ง. ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประเมินค่า
20. แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยครูให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างไร
ก. ครูพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ข. ช่วยผู้เรียนให้มีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
ค. ครูสามารถจัดทำผลงานทางวิชาการได้ดีขึ้น
ง. การเรียนรู้ของผู้เรียนเก่งคิด-เก่งทำ-เก่งทีมวีรพงษ์ เมื่อ 23/06/2012 - 17:25


 

ครูปฐมวัยใกล้เกษียณ

ขอบคุณมากค่ะ ลงมา 3 ครั้งแล้วไม่ผ่านรอบนี้คงผ่านนะคะ

pear

ขอบคุณคะ

มะลิวัลย์

ขอบคุณมากๆๆค่ะ

Page : 1 2 3 [Next]
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

ปฎิทิน

« May 2016»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

วีรพงษ์ ไชยหงษ์

view