http://www.weerapong.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

หน้าหลัก

เรียนรู้

ปลอกเปลือกบริหาร

 กฎหมายการศึกษา

 เรียน ป.เอก I.AME ฟิลิปปินส์

เฉลย utq 2302

(อ่าน 13948/ ตอบ 5)

วีรพงษ์

UTQ  2302 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                                                         

Post-test
       18/20


1. ข้อใดกล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องมีการปฏิรูประบบราชการได้ถูกต้อง

     ก. ความล่าช้า       ข. ความไม่มีประสิทธิภาพ      ค. การไม่ยืดหยุ่น  ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
2. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของประสิทธิภาพ (Efficiency) ถูกต้องที่สุด
     ก. ผลผลิตเพิ่มขึ้นและปัจจัยเพิ่มขึ้น
     ข. ผลผลิตที่ได้เท่าเดิมแต่ปัจจัยนำเข้าลดลง
     ค. ผลผลิตลดลงแต่ปัจจัยนำเข้าเพิ่มขึ้น
     ง. ผลผลิตเท่าเดิมแต่ปัจจัยเพิ่มขึ้น
3. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของผลสัมฤทธิ์ได้ถูกต้อง
     ก. ผลสัมฤทธิ์ (Result) = ปัจจัยนำเข้า (Input) + ผลผลิต (Output)
     ข. ผลสัมฤทธิ์ (Result) = ปัจจัยนำเข้า (Input) - ผลผลิต (Output)
     ค. ผลสัมฤทธิ์ (Result) = ผลผลิต (Output) + ผลลัพธ์ (Outcomes)
     ง. ผลสัมฤทธิ์ (Result) = ผลผลิต (Output) - ผลลัพธ์ (Outcomes)
4. ข้อใดกล่าวถึงการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ถูกต้องน้อยที่สุด
     ก. การบริหารที่มุ่งผลผลิตและผลลัพธ์
     ข. การบริหารที่มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม
     ค. การบริหารที่ทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมกันทำงาน
     ง. การบริหารที่ยึดกฎระเบียบในการดำเนินงาน
5. ข้อใดกล่าวถึงความหมายปัจจัยหลักความสำเร็จ (CSFs Critical Success Factor) ไม่ถูกต้อง
     ก. สิ่งที่องค์การต้องดำเนินการเพื่อให้งานสำเร็จ
     ข. ที่องค์การต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์การ
     ค. สิ่งที่องค์การต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
     ง. สิ่งที่องค์การต้องดำเนินการเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
6. การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KPI) ที่ดีต้องมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและชัดเจน
    ตรงกับหลักการ SMART ข้อใด
     ก. Specific             ข. Measurable                   ค. Achievable                  ง. Realistic
7. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KPI) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยหลักความสำเร็จ (CSFs)
    ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
     ก. KPI ใช้วัดความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตาม CSFs
     ข. KPI ใช้ประเมินกระบวนการ CSFs
     ค. KPI ใช้จำแนกขนาดของ CSFs
     ง. KPI ใช้วัดความสามารถของ CSFs
 
8. “ครูสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อได้” จากข้อความนี้ท่านว่าสัมพันธ์กับข้อใด
     ก. ปัจจัยหลักความสำเร็จ            ข. พันธกิจ                 ค. ตัวชี้วัดผลผลิต                ง. ตัวชี้วัดผลลัพธ์
9. การวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) สิ่งที่จะต้องนำไปเปรียบเทียบ    ท่านคิดว่าข้อใดถูกต้องที่สุด
     ก. ปัจจัยนำเข้า            ข. เป้าหมาย               ค. กระบวนการ            ง. วิสัยทัศน์
10. ข้อใดกล่าวถึงการประเมินโครงการได้ถูกต้องที่สุด
      ก. ความงดงาม           ข. ความละเอียด ซับซ้อน              ค. ความทันสมัย              ง. ความคุ้มค่า
11. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ข้อใดกล่าวถูกต้อง
      ก. เน้นกระบวนการทำงาน         ข. เน้นผลสัมฤทธิ์         ค. เน้นปัจจัยนำเข้า    ง. เน้นความถูกต้องตามระเบียบราชการ
12. ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์การติดตามผลการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง
      ก. เพิ่มความสำคัญของผู้บังคับบัญชา
      ข. ปรับปรุงการกำหนดนโยบายการทำงาน
      ค. ช่วยให้มองเห็นภาพรวมการทำงานทั้งระบบ
      ง. สร้างขวัญกำลังกับผู้เกี่ยวข้อง
13. ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์การได้ถูกต้องที่สุด
      ก. การจัดทำแผนกลยุทธ์เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง
      ข. การจัดทำแผนกลยุทธ์ทุกคนในองค์การต้องมีส่วนรวม
      ค. การจัดทำสอนกลยุทธ์ในองค์การขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องดำเนินการ
      ง. การจัดทำแผนกลยุทธ์ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำ
14. “ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2554
       ที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา” ข้อความนี้กล่าวถึงตัวชี้วัดตามข้อใด
      ก. ตัวชี้วัดปัจจัยนำเข้า       ข. ตัวชี้วัดผลผลิต           ค. ตัวชี้วัดผลลัพธ์          ง. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
15. หลักเกณฑ์ในการเลือกวิธีการเก็บข้อมูล ผู้เกี่ยวข้องควรพิจารณาข้อใดน้อยที่สุด
      ก. ความเป็นไปได้            ข. ความสะดวก               ค. ความน่าเชื่อถือ           ง. ต้นทุนในการดำเนินการ
16. ข้อใดกล่าวถึงตัวชี้วัดได้ถูกต้อง
      ก. จำนวนตัวชี้วัดจะต้องมีจำนวนมาก
      ข. จำนวนตัวชี้วัดจะต้องมีเท่าที่จำเป็นที่สอดคล้องกับสิ่งที่จะวัด
      ค. จำนวนตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับผู้รับผิดชอบโครงการ
      ง. ถูกทุกข้อ
17. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะขององค์การที่ใช้ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้ถูกต้อง
      ก. มีพันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน
      ข. การพิจารณางบประมาณยึดผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก
      ค. มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้ผู้เกี่ยวข้อง
      ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
18. การวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตหลักของสถานศึกษาท่านคิดว่าคำตอบข้อใด
      เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด
      ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
      ข. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
      ค. นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
      ง. ถูกทุกข้อ
19. ข้อโดกล่าวถึงลักษณะเด่นของ “เป้าประสงค์” ได้ถูกต้อง
      ก. เป็นผลผลิต
      ข. เป็นผลลัพธ์
      ค. เป็นกระบวนการ
      ง. เป็นปัจจัยนำเข้า
20. การเขียนโครงการที่สอดคล้องกับหลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่สุด
      ก. มีการระบุเป้าหมายโครงการชัดเจน
      ข. มีการระบุผลผลิตและผลลัพธ์
      ค. มีการระบุงบประมาณชัดเจน
      ง. มีการระบุกลยุทธ์การดำเนินงานชัดเจน


ศรัญญา

เก่งมากค่ะ

ศรัญญา

ขอบคุณมากค่ะ

ลูกน้องของผู้บริหาร

ผอ.ท่านใช้ให้หนูสอบให้ท่าน ขอบคุณพี่มากนะคะ

ผู้บริหาร

ขอขอบพระคุณอย่างสูง  ที่ให้ความอนุเคราะห์ กระผมกำลังมีภาระงานมาก ไม่มีเวลาศึกษา  ได้คำตอบของท่านทำให้ลดภาระงานลงไปอีก ขอขอบพระคุณอีกครั้ง

พานิช ลาสระคู

ให้การอนุเคราะห์ความรู้เป็นการทานที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณคับ

Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

ปฎิทิน

« May 2016»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

วีรพงษ์ ไชยหงษ์

view