http://www.weerapong.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

หน้าหลัก

เรียนรู้

ปลอกเปลือกบริหาร

 กฎหมายการศึกษา

 เรียน ป.เอก I.AME ฟิลิปปินส์

เฉลย utq 211, 2128, 2137

(อ่าน 50141/ ตอบ 18)

ครูcop

utq  211
1ข 2ก 3ง 4ข 5ก 6ข 7ก 8ค 9ก 10ง

11ค 12ข 13ก 14ข 15ข 16ค 17ค 18ง 19ก 20ค


21ข 22ค 23ก 24ง 25ง 26ง 27ง 28ข 29ก 30ง


UTQ - 2128
ก่อนเรียนได้ 18/20
1)ง  2)ง  3)ข  4)ก  5)ง  6)ค  7)ก  8 )ข  9)ข  10)ค
11)ข  12)ข  13)ข  14)ก  15)ข  16)ข  17)ค  18)ค  19)ข  20)ง
หน่วยที่ 1 ได้4/5 (ค.ค.ง.ค.ง)
หน่วยที 2 ได้4/5 (ก.ค.ก.ก.ง)
หน่วยที่ 3 ได้4/5 (ก.ค.ง.ข.ข)
หน่วยที่ 4 ได้4/5 (ค.ข.ง.ค.ค)
หลังเรียนได้ 17/20
1)ค  2)ก  3)ง  4)ค  5)ง  6)ง  7)ข  8)ก  9)ง  10)ค  
11)ก  12)ค  13)ข  14)ข  15)ข  16)ข  17)ก  18)ข  19)ข  20)ง


UTQ-2137
1ข 2 ง 3 ข 4 ก 5 ข 6 ก 7 ค 8 ข 9 ง10  ก 11 ค 12 ข 13 ก 14 ง 15 ง 16 ง 17 ข 18 ง 19 ข 20 ข 21 ข 22 ข 23 ง 24 ข 25 ก
กิ่งกาญจน์

2128 ช่วยหน่อยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

1. สิ่งใดเป็นส่วนสำคัญในการแสวงหาความรู้ในการปฏิบัติโครงงาน
ก. แบบประเมินโครงงาน

ข. ทักษะกระบวนการด้านต่าง ๆ

ค. เอกสารสิ่งพิมพ์ และวัสดุ อุปกรณ์

ง. งบประมาณในการจัดทำโครงงานแต่ละเรื่อง

2. ส่วนใดส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมากที่สุด
ก. สื่อและอุปกรณ์

ข. แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

ค. ผู้ปกครองของผู้เรียน

ง. แบบทดสอบด้านต่าง ๆ

3. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเปรียบได้กับสิ่งใด
ก. การปลูกต้นไม้

ข. การสร้างบ้าน

ค. การวิ่งมาราธอน

ง. การทำขนมเค้กสูตรใหม่

4. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานต่างจากการจัดการเรียนรู้แบบทั่วไปอย่างไร
ก. มีครูบรรยาย

ข. มีผู้เรียนสาธิตทุกขั้นตอน

ค. มีครูเป็นผู้สาธิตและสรุปบทเรียน

ง. ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติตามสิ่งที่สนใจ

5. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานใช้ประยุกต์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด
ก. ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ข. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ค. ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

ง. สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี

6. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ขั้นตอนใดครูต้องใช้คำถามกระตุ้นความคิดผู้เรียนมากที่สุด
ก. ขั้นนำเสนอ

ข. ขั้นปฏิบัติ

ค. ขั้นวางแผน

ง. ขั้นประเมิน

7. โครงงานใดเกี่ยวข้องกับผู้เรียนมากที่สุด
ก. สำรวจชื่อ

ข. ทดลองปรุงยาสมุนไพร

ค. สังเกตการแต่งกาย

ง. ฟังเสียงนกร้องในตอนเช้า

8. แหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับขั้นตอนใดในวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมากที่สุด
ก. ขั้นวางแผน

ข. ขั้นนำเสนอ

ค. ขั้นประเมิน

ง. ขั้นปฏิบัติ

9. โครงงานประเภททดลองต่างจากประเภทสำรวจอย่างไร
ก. โครงงานทดลองไม่มีปัญหาที่สงสัย

ข. โครงงานสำรวจไม่มีตัวแปรที่ศึกษา

ค. โครงงานทดลองมีขอบเขตการศึกษา

ง. โครงงานสำรวจมีการตั้งสมมติฐานก่อนการศึกษา

10. ขั้นตอนใดในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่ครูมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
ก. ขั้นนำเสนอ

ข. ขั้นวางแผน

ค. ขั้นปฏิบัติ

ง. ขั้นประเมินผล

11. เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ตรงกับขั้นตอนการวางแผน
ก. กลุ่มของแดงใช้กลิ่นกะปิล่อแมลงวันทอง

ข. กลุ่มของโด่งระดมสมองคิดหาอุปกรณ์ทดลอง

ค. กลุ่มของสายสุดาตอบคำถามของครูจากใบความรู้

ง. กลุ่มของมารศรีร่วมกันออกแบบประเมินโครงงานของเพื่อน

12. โครงงานเรื่องใดตรงกับประเภทสำรวจ
ก. ต้นไม้ชนิดใดไล่ยุงได้บ้าง

ข. ลิงชนิดใดมีหางยาวที่สุด

ค. ดินชนิดใดปลูกกุหลาบได้ที่สุด

ง. ปลาหางนกยูงชอบกินอาหารชนิด

13. แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยครูให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างไร
ก. ครูพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้

ข. ช่วยผู้เรียนให้มีการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

ค. ครูสามารถจัดทำผลงานทางวิชาการได้ดีขึ้น

ง. การเรียนรู้ของผู้เรียนเก่งคิด-เก่งทำ-เก่งทีม

14. เหตุการณ์ต่อไปนี้อยู่ในขั้นตอนใด การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน “ครูกำหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนสังเกตรังมดแดงแล้วซักถาม”
ก. ขั้นนำเสนอ

ข. ขั้นวางแผน

ค. ขั้นปฏิบัติ

ง. ขั้นประเมินผล

15. ภาพนี้เป็นสื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องใด
1327389628_0000014172-preview

ก. การทำโครงงานสำรวจ

ข. การทำโครงงานสื่อประดิษฐ์

ค. การทำโครงงานประเภททดลอง

ง. การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ

16. ใครเป็นผู้คิดหัวข้อโครงงาน
ก. ครู

ข. ผู้เรียน

ค. ครูและผู้เรียน

ง. ครู ผู้บริหารและผู้ปกครอง

17. ทำไมจึงกล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก. ครูเป็นที่ปรึกษา

ข. ครูและนักเรียนปฏิบัติร่วมกัน

ค. นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ ครูเป็นเพียงที่ปรึกษา

ง. มีการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

18. โครงงานเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงการคิดของ บลูม (Bloom) ด้านใดบ้าง
ก. ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้

ข. การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า

ค. ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การวิเคราะห์และการประเมินค่า

ง. ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประเมินค่า

19. แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีจุดเด่นอย่างไร
ก. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

ข. ใช้แหล่งการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์

ค. ใช้ระยะเวลาสั้น

ง. ครูเป็นผู้นำ

20. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเหมาะกับการจัดการเรียนรู้ชั้นใด
ก. ปฐมวัย

ข. ป.1 – ป.3

ค. ป.4 – ป.6

ง. ทุกช่วงชั้นทวิรสน์

เฉลยนะถูกต้อง  แต่ต้องมีโจทย์ด้วย  เพราะมีการสลับข้อทุกครั้งที่เปิดเข้าเรียนใหม่

จีราพร

ข้อสอบมันเปลี่ยน และสลับข้อ  แบบทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนก็ไม่เหมือนกันค่ะ  ..ตอนนี้  จากที่ทำมาน้ะค่ะ  เพิ่งสอบไป เมือ 15/08/55  ค่ะ  ถ้าให้ดี  เฉลยควรมีตัวข้อสอบมาด้วย ถ้ามาเฉพาะ ก ข ค ง  ไม่ได้ค่ะ....แชร์..ประสบการณ์นะค่ะ........

kann

ตอนนี่น่าจะมีการเปลี่ยนข้อสอบในบางสาระด้วย เพราะสอบไปแล้วไม่ผ่านทั้งที่มีเฉลยได้คะแนนเต็มด้วยซ้ำไป หรือคนตรวจมั่วไม่รู้ เราก็ทำถูกแต่ตกจริงๆ นะ

วนิดา

ทำข้อสอบแล้วสอบตกทั้ง  2137 และ 2128  เฉลยโกหกเพื่อนรึเปล่าคะ

ครูพอ

ขอบคุณค่ะ

ครูปุก

ขอบคุณสําหรับเฉลยนะคะ

ครูอุ๊ก

ขอบคุณมากค่ะ

ดับเบิ้ลเกย์

ขอบคุณค่ะ

sakol

thanksss

ลูกจ้างนะค่ะ

UTQ - 2137 หลังเรียน ได้ 18 / 25


1ข  2ง  3ข  4ก  5ข  6ก  7ค  8ข  9ง  10ก  11ง  12ข  13ง  14ง  15ง


16ง  17ก  18ง  19ข  20ข  21ข  22ง  23ง  24ข  25ก


        ได้แค่นี้ค่ะ

som

211 สอบแล้วได้แค่ 10 คะแนน (ตก)

ครูแก่

2128  สอบไม่ตกครับ ขอบคุณครับ

kate

ขอบคุณคะ

pen

ขอบคุณค่ะ 

ขนิษฐษ อยู่ถาวร

ครูไทย ช่วยครูไทย ไปรอดแน่นอน  ขอบคุณค่

ครูนครพนม

ขอเฉลย utq 205 ด้วยค่ะ

สอบตก

2128 สอบแล้วตกค่ะ ==!

Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

ปฎิทิน

« June 2016»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

วีรพงษ์ ไชยหงษ์

view