http://www.weerapong.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

หน้าหลัก

เรียนรู้

ปลอกเปลือกบริหาร

 กฎหมายการศึกษา

 เรียน ป.เอก I.AME ฟิลิปปินส์

เฉลย UTQ 2114 ฟิสิกส์

(อ่าน 6761/ ตอบ 16)

คุรุทายาท ภุมริน 4

หน่วยย่อยที่ 1 คงงคก


หน่วยย่อยที่ 2 กขงกก


หน่วยย่อยที่ 3 ขขคขง


หน่อยย่อยที่ 4 งงงขก


เฉลยหลังเรียน 15/20


1-10  ขคงขกคกขคค


11-20  ขขคขงกงงคข


ราตรี


แบบทดสอบหลังเรียน utq2114 ฟิสิกส์ (ได้คะแนน 16 จาก 20)


1. โจทย์ เครื่องมือวัดผลข้อใด ไม่เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการประเมินผล


ก. แบบประเมิน กับ การร่วมกิจกรรม                                    


ข. แบบทดสอบ กับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


ค. แบบสัมภาษณ์ กับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์                   


ง. แบบสังเกตกับ คุณลักษณะที่พึงประสงค์


2. โจทย์ หัวใจของการวัดผล คือความเชื่อถือได้ของค่า/คะแนนความเชื่อถือได้มาจากข้อใด


ก. มีความตรง(validity) ค่า/คะแนนตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด    


ข. มีความเที่ยง(reliability) ค่า/คะแนนไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง


ค. มีความเป็นปรนัย(objectivity) ค่า/คะแนนที่ผู้ตรวจให้คะแนนได้เท่าเดิมทุกครั้ง  


ง. ถูกทั้ง ก ข และ ค


3. การจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในข้อใดที่สามารถนำผลไปปรับปรุงการสอน หรือวางแผนการสอนในครั้งต่อไป


ก. พฤติกรรมของผู้เรียนในขั้นตอนการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้                       


ข. ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้         


ค. ขั้นวัดผล          


ง. ขั้นสรุป


4. ถ้าต้องการทดลองเพื่อแสดงให้เห็นว่า ของเหลวต่างชนิดกัน ระเหยได้มากน้อยไม่เท่ากัน จะต้องทำอย่างไร


ก. ใส่ของเหลวจำนวนต่างๆ กันลงในภาชนะที่มีขนาดเท่ากัน                  


ข. ใส่ของเหลวจำนวนต่างๆ กัน ในภาชนะที่มีขนาดต่างกัน


ค. ใส่ของเหลวจำนวนเท่าๆ กันลงในภาชนะที่มีขนาดเท่ากัน                   


ง. ใส่ของเหลวจำนวนเท่าๆ กัน ในภาชนะที่มีขนาดต่างกัน


5. ท่านคิดว่าขั้นตอนใดของเทคนิค POE เป็นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากที่สุด


ก. การอธิบาย            


ข. การสังเกต          


ค. การทำนาย          


ง. การอธิบายและลงข้อสรุป


6. ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านใดบ้าง


ก. ความรู้ ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์   ข. ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคงทนในการเรียนรู้


ค. ความรู้ ความเข้าใจ เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ง. ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการตัดสินใจ ความคงทนในการเรียนรู้


7. 15.0


ก. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก (theory of cognitive development) ของ Piaget


ข. การเรียนรู้อย่างมีความหมายของ David P. Ausubel


ค. การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (discovery learning)


ง. ทฤษฎีการสร้างเสริมความรู้ (constructivism)


8. การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ มีขั้นตอนในการดำเนินการตามลำดับ ข้อใดถูกต้อง


ก. 1 2 3 4                     


ข. 4 3 2 1                     


ค. 3 4               


ง. 2 3 4


 9. ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 9-10


1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้                       


2. วิเคราะห์ตัวชี้วัด             


3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้แกนกลาง      


4. วิเคราะห์โครงสร้างรายวิชา


การจัดทำคำอธิบายรายวิชา มีขั้นตอนในการดำเนินการตามลำดับ ข้อใดถูกต้อง


ก. 4 3 2 1                      ข. 1 2                ค. 1 2 3 4                      ง. 1 2 3


10. ถ้าต้องการทดสอบว่า แสงจำเป็นต่อการสร้างอาหารของพืชตัวแปรตามคือ


ก. แสง                            


ข. อาหาร             


ค. ชนิดของพืช                   


ง. จำนวนของพืช


11. เทคนิค POE และ วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ ขั้นตอนใดที่มีความคล้ายคลึงกัน


ก. การทำนายและการสร้างความสนใจ                 


ข. การสังเกตและการสำรวจและค้นหา


ค. การอธิบายและการสำรวจและค้นหา                


ง. การสังเกตและการอธิบายและลงข้อสรุป


12. เพราะเหตุใดผู้สอนจึงต้องจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง


ก. เพื่อให้ผู้เรียนรับทราบว่าจะเรียนเนื้อหาอะไร         


ข. เพื่อเป็นการจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนเตรียมตัวล่วงหน้า


ค. เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมตามจุดประสงค์


ง. เพื่อให้เป็นไปตามระบบของโรงเรียนที่กำหนดไว้


13. กรณีที่มีผู้แอบใช้ข้อมูลของนายกรัฐมนตรีทางคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้ขออนุญาต โดยผู้แอบใช้อาศัยความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่านคิดว่าความคิดเห็นในข้อใด ต่อไปนี้ถูกต้อง


ก. เป็นผลสำเร็จจากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                             


ข. สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้อื่นเกิดแรงบันดาลใจอยากเรียนวิทยาศาสตร์


ค. เป็นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด      


ง. การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องมีคุณธรรม


14. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง


ก. การพยากรณ์มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าการตั้งสมมติฐาน


ข. การพยากรณ์เป็นการสรุปคำตอบล่วงหน้าก่อนจะทดลองโดยอาศัยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ


ค. การพยากรณ์และการตั้งสมมติฐานเป็นการคาดการณ์คำตอบล่วงหน้าก่อนจะทดลองอย่างมีหลักการ


ง. การตั้งสมมติฐานเป็นการคิดคำตอบล่วงหน้าก่อนจะทดลองโดยอาศัย หลักการ กฎ ทฤษฏีที่มีอยู่แล้ว


15. ขั้นตอนใดของกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ ที่นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ


ก. ขั้นประเมิน                    


ข. ขั้นขยายความรู้               


ค. ขั้นสำรวจและค้นหา                      


ง. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป


16. โจทย์ ข้อใดเป็นความแตกต่างของการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551


ก. ระดับชาติ                     


ข. ระดับชั้นเรียน                 


ค. ระดับเขตพื้นที่                            


ง. ระดับสถานศึกษา


17. คุณภาพผู้เรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครอบคลุมด้านใดบ้าง


ก. ความรู้ ความคิด ความคงทนในการเรียนรู้                                  


ข. ความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์


ค. ความรู้ ความคิด ทักษะ กระบวนการ จิตวิทยาศาสตร์                     


ง. ความรู้ ความคิด จิตวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูล


18. ให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 1


1. วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้                              


2. วิเคราะห์ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้แกนกลาง


3. วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้                                        


4. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผลผลิต


การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนในการดำเนินการตามลำดับ ข้อใดถูกต้อง


ก. 1 2 3 4                     


ข. 2 1 4 3                     


ค. 3 4 2 1                     


ง. 2 3 4 1


19. โจทย์ ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้


ก. ให้ครูทราบว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถทักษะและความคิดอย่างไร              


ข. พัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนของครู


ค. พัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน                                        


ง. ตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน


20. โจทย์ ข้อใดเป็นการประเมินผล


ก. แดงสอบวิชาเคมีได้ 100 คะแนน                                                       


ข. ดำส่งผลงานได้ครบทุกชิ้นตามกำหนดเวลา


ค. ครูชมว่าสมชายมี กิริยา มารยาทที่เป็นแบบย่างที่ดี                                      


ง. โอ๊ดสอบได้ 40 คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ครูจึงให้สอบซ่อม

เฉลย utq 2114  ฟิสิกส์  (16/20) มีผิดอยู่ 4 ข้อ  ให้พิจารณาดู เผื่อจะได้คะแนนเต็ม 20 คะแนน


1.ก         2.ง          3.ค         4.ค            5.ข         6.ก         7.ง          8.ก     9.ง       10.ข        11.ข        12.ก        13.ง       14.ข          15.ค        16.ข        17.ค       18.ข    19.ก     20.ง

เอกอื่น

เป็นครูวิทย์ ยังไง ไม่รุ สังเกต เขาสลับข้อทุกครั้งยะ เปิดสิบก็ สลับสิบครั้ง ยังเงี้ย สอบทั้งชาติก็ มิ๊ ผ่าน

ผู้หวังดี

ข้อสอบเขาเขียนโปรแกรมให้มีการสุ่มข้อสลับกันครับ

ครูนา

ขอบคุณ kru ning มากคะ

kru ning

หลังเรียนได้ 17/20 ชัวร์ค่ะ


เฉลยหลังเรียน 1-10  ก  ง  ค  ค  ข  ข  ค  ค  ง  ก


                   11-20  ข  ข  ค  ค  ง  ก  ง  ง  ข  ข

ทฟร

อย่าไปเชื่อมัน ได 35 เปอร์เซ็นต์มันหลอกเรา หลังเรียนได้ 7 คะแนนเอง ชั่วมาก

A

หลังเรียนสอบได้แค่ 7 คะแนนเอง ไหนว่าได้ 15 คะแนน  โกหกชัดๆๆ

k

เป็นก่อนเรียนคะ หลังเรียนไม่เหมือนกันนะคะ

1

หลังเรียนได้ 7  เอง  55555555http://1

ครูพล

ถูกจริงหรือเปล่า ลองทำแล้วได้ 8 เอง

ครูพันธ์ใหม่

รู้สึกว่า ข้อ 1- 10 ไม่ค่อยถูกนะครับ


sakuntala

thank u na ka

รรรรรร

ได้7 คะแนนเองอ่ะ

สายัน

ชัวร์ไหมครับ ขอบคุณ

ครูวรรณรัตน์

ขอบคุณมากมายคะ

Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

ปฎิทิน

« May 2016»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

วีรพงษ์ ไชยหงษ์

view