http://www.weerapong.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

หน้าหลัก

เรียนรู้

ปลอกเปลือกบริหาร

 กฎหมายการศึกษา

 เรียน ป.เอก I.AME ฟิลิปปินส์

utq 2101 posttest 20 เต็มคะ

(อ่าน 6335/ ตอบ 10)

Karnchana

Utq 2101  20/20  (หลังเรียน)


1.ง        2.ง      3.ง       4.ง      5.ง     6.ข     7.ง      8.ง      9.ง      10.ง  

11.ข    12.ข    13.ง     14.ก    15.ค    16.ง   17.ง     18.ง    19.ข     20.ง

1. เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คืออะไร
   ก. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
   ข. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
   ค.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
   ง. ข้อ ก. - ค.


2. การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แตกต่างจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 อย่างไร
     ก. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     ข. การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
     ค. การจัดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายในการพัฒนา
     ง.  การกำหนดตัวชี้วัดสำหรับนำไปจัดทำหน่วยการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และเป็นเกณฑ์สำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้


3. สิ่งใดในข้อต่อไปนี้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้
     ก. มีความท้าทาย
     ข. พัฒนาให้มีทักษะกระบวนการที่สำคัญ
     ค. ใช้เทคนิค/วิธีการ สื่อที่นำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน เกิดสมรรถนะสำคัญ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
     ง.  ใช้เทคนิค/วิธีการ สื่อที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เกิดสมรรถนะสำคัญ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสามารถสร้างชิ้นงาน/ภาระงานได้


4. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงเจตนารมณ์ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างถูกต้อง
     ก. เป็นเทคนิควิธีการสอน
     ข. เป็นแนวทางในการประเมินผู้เรียน
     ค. เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
     ง.  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน โดยผ่านวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน


5. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงเจตนารมณ์ของการกำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างถูกต้อง
     ก. เป็นการแก้ไขจุดอ่อนของเด็กไทย
     ข. เป็นการพัฒนาผู้เรียนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
     ค. เป็นการสร้างคุณภาพในตัวผู้เรียนที่มีความครอบคลุมในด้านความสามารถและทักษะ ตลอดจนคุณลักษณะที่ช่วยให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร
     ง.  ข้อ ก – ค


6. สิ่งใดไม่ใช่หลักการของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     ก. ครูผู้สอนต้องมีข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
     ข. ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เรียนเป็นกลุ่มๆ ร่วมกับเพื่อนๆ
     ค. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ความ
     ง.  ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนและเลือกปฏิบัติตามความถนัด


7. การจัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความสำคัญต่อครูผู้สอนอย่างไร
     ก. ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
     ข. ช่วยในการพัฒนาบทเรียนให้มีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
     ค. ช่วยให้ครูตระหนักว่าเด็กทุกคนไม่สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการเดียวกันหมด
     ง.  ข้อ ก. - ค.


8. สิ่งใดคือลักษณะที่สำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง
     ก. การจัดสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ
     ข. การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้   
     ค. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
     ง.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริง จากประสาทสัมผัส


9. ข้อใดกล่าวถึงความสำคัญของโครงสร้างรายวิชาไว้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง
     ก. ช่วยให้เห็นลำดับของการเรียนรู้
     ข. ช่วยให้เห็นขอบข่ายของรายวิชา เรียนรู้   
     ค. ช่วยให้เห็นภาพรวมของจำนวนหน่วยการเรียนรู้
     ง.  ช่วยให้เห็นภาพรวมของรายวิชา มาตรฐานการเรียน/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ/ ความคิดรวบยอด เวลาเรียน และน้ำหนักคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ในรายวิชานั้นๆ


10. ข้อใดคือความสำคัญของการกำหนดน้ำหนักคะแนนของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ในโครงสร้างรายวิชา
     ก. เพื่อใช้ในการวางแผนการเรียนรู้
     ข. เพื่อจำแนกคะแนนเป็นรายหน่วย เรียนรู้   
     ค. เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้กำหนดคะแนนรายปี/รายภาค
     ง.  เพื่อบ่งบอกถึงความสำคัญของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และใช้ในการประเมินระหว่างเรียน (Formative Evaluation) และประเมินรวบยอด (Summative Evaluation)


11. ข้อใดกล่าวถึงขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ(Backward Design) ได้ถูกต้อง
     ก. กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้
     ข. กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
     ค. กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เป้าหมายการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้
     ง.  กำหนดหลักฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เป้าหมายการเรียนรู้


12. สิ่งใดในข้อต่อไปนี้ ไม่ใช่ เป้าหมายการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้
     ก. ตัวชี้วัด
     ข. ชิ้นงาน/ภาระงาน
     ค. มาตรฐานการเรียนรู้
     ง.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


13. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
     ก. การจัดกลุ่มตัวชี้วัดควรมีความหลากหลาย
     ข. ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด จะต้องอยู่หน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้น จะซ้ำไม่ได้
     ค. ตัวชี้วัดบางตัวที่เห็นว่าไม่สำคัญ ไม่จำเป็นต้องนำมาไว้ในหน่วยการเรียนรู้
     ง.  ตัวชี้วัดบางตัวที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญสามารถ นำตัวชี้วัดนั้นๆ ไปพัฒนาผู้เรียนได้มากกว่า 1 หน่วยการเรียนรู้


14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
     ก. การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้สอน
     ข. การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ ควรสอดคล้องกับชีวิตประจำวันและสังคมของผู้เรียน
     ค. การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ควรน่าสนใจ อาจเป็นประเด็น ข้อคำถาม ข้อโต้แย้งที่สำคัญ
     ง.  การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ควรเหมาะสมกับวัย ความสนใจ และความสามารถ ของผู้เรียน


15. การกำหนดเวลาเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง
     ก. จำนวนตัวชี้วัด น้ำหนักคะแนน ความยากง่ายของสาระสำคัญ
     ข. ความยากง่ายของสาระสำคัญ จำนวนตัวชี้วัด น้ำหนักคะแนน
     ค. จำนวนตัวชี้วัด ความยากง่ายของสาระสำคัญ วิธีการและกระบวนการเรียนรู้ ที่นำมาใช้
     ง.  ความยากง่ายของสาระสำคัญ น้ำหนักคะแนน วิธีการและกระบวนการเรียนรู้


16. ข้อใดกล่าวถึงวิธีการวัดและประเมินผลที่ควรกำหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้
     ก. กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายวิธี
     ข. กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลเฉพาะชิ้นงาน/ภาระงาน
     ค. กำหนดให้มีการวัดและประเมินผลระหว่างและเมื่อสิ้นสุดการทำกิจกรรมการเรียน รู้โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินที่ต้องใช้ Rubric กับเครื่องมือทุกประเภท
     ง.  กำหนดให้การวัดและประเมินผลระหว่างและสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ที่กำหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้


17. สิ่งใดต่อไปนี้ที่สามารถเพิ่มเติมได้ตามจุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ก. ตัวชี้วัด   
     ข. มาตรฐานการเรียนรู้
     ค. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
     ง.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์


18. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนไว้อย่างถูกต้อง
     ก. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักที่ผู้เรียนต้องบรรลุในการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ  
     ข. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญไม่จำเป็น ต้องคำนึงถึงมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
     ค. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสามารถเพิ่มเติมได้ตามจุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ง.  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการสั่งสมประสบการณ์จาก การเรียนรู้และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 
19. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ถูกต้อง
     ก. คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลการ
     ข. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือหลัก
     ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมได้ตามจุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้
     ง.  การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต้องดำเนินการพัฒนาโดย บูรณาการเข้าไปในกระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งในและนอกห้องเรียน
 
20. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ถูกต้อง
     ก. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการนำไปใช้ในชีวิตจริง
     ข. ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างของผู้เรียน
     ค. เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจากประสบการณ์ไปสู่การสร้างองค์ความรู้ มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวคิด วางแผน และประเมินผลการเรียนรู้
     ง.  ข้อ ก. – ค.อ้อ

ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ

ครูศรีสะเกษ

ขอบคุณค่ะ

ครูน้อย

ขอบคุณจ้าเต็มเลย

เจ็บ

ครูต้มครู ไม่ผ่านะครับ

ครู

ทำแล้วได้ 14 ครับ มันไม่ผ่าน ขี้ ตั๋วกันดอกเด้อ


pippadee


ได้ 11 เองน่ะคร๊าบบบบครูเบียร์ เมื่อ 12/07/2012 - 01:58


 สงสัยครูเบียร์จะตอบไม่ตรงที่ให้มานะคะ 555

pippadee

 ขอบคุณมากค่ะ ได้ 20 เต็ม 20 เลย ยอดเยี่ยมจริง ๆ :)

รัตน์

ยังไม่สอบเลยค่ะ

ครูเบียร์

ได้ 11 เองน่ะคร๊าบบบบ

ครูอุบล

Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

ปฎิทิน

« May 2016»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

วีรพงษ์ ไชยหงษ์

view