http://www.weerapong.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

หน้าหลัก

เรียนรู้

ปลอกเปลือกบริหาร

 กฎหมายการศึกษา

 เรียน ป.เอก I.AME ฟิลิปปินส์

utq 2135 คาบเส้นอีกแล้วครับท่าน

(อ่าน 8307/ ตอบ 4)

ดาวเดือน แสงจันทร์

1 ค
2 ข
3 ค
4 ง
5 ก
6 ง
7 ง
8 ง
9 ก
10 ข
11 ข
12 ข
13 ก
14 ค
15 ค
16 ค
17 ค
18 ข
19 ก
20 ง


rinna

pron

nikita

รบกวนช่วยเฉลยตามข้อสอบนี้ได้ไหมค่ะ


1.   โจทย์ : แนวคิดพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาทางด้านปรัชญามาจากกลุ่มใด


ก. กลุ่มจิตนิยม


ข. กลุ่มสัจนิยม


ค. กลุ่มพฤติกรรมนิยม


ง. กลุ่มประสบการณ์นิยม


2. โจทย์ : หลักการจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาช่วยพัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยใช้กระบวนการใด


ก. กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์


ข. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์


ค. กระบวนการทางประวัติศาสตร์


ง. กระบวนการทางสังคม


3. โจทย์ : ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง


ก. ปัญหาก่อให้เกิดปัญญา


ข. ปัญหา คือ ภาวะที่ขาดความสมดุล


ค. การแก้ปัญหาเป็นเรื่องของคนรายได้น้อย


ง. หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนคือการแก้ปัญหา


4. โจทย์ : แนวคิดพื้นฐานสำคัญของการจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาคือข้อใด


ก. การนำปัญหามาเป็นสื่อการเรียนรู้


ข. การนำปัญหามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้


ค. การนำปัญหามาใช้ในขั้นนำเข้าสู่บทเรียน


ง. การนำปัญหามากระตุ้นความสนใจในการเรียน


5. โจทย์ : การจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาบังเกิดผลอย่างไรกับผู้เรียน


ก. ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน


ข. ผู้เรียนมีเหตุผล ไม่เชื่อใคร


ค. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์


ง. ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง


6. โจทย์ : การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหามีจุดเด่นอย่างไร


ก. กระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งใจเรียน


ข. เห็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้


ค. ฝึกนิสัยความมีเหตุผล


ง. ถูกทุกข้อ


7. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา


ก. ผู้เรียนมีการวางแผน


ข. ผู้เรียนมีทักษะการทำงานร่วมกัน


ค. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์


ง. ผู้เรียนได้ฝึกการเผชิญกับปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวัน


8. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา


ก. การกำหนดสมมติฐาน


ข. การวิเคราะห์ข้อมูล


ค. การรวบรวมข้อมูล


ง. ทุกข้อเป็นขั้นตอน


9. ข้อใดคือขั้นการกำหนดปัญหา


ก. การเล่าเรื่อง


ข. การซักถาม


ค. การสังเกต


ง. การสัมภาษณ์


10. โจทย์ :ถ้าผู้เรียนขาดทักษะนี้แล้วจะส่งผลให้ไม่ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปหมายถึงขั้นตอนใด


ก. การวิเคราะห์ปัญหา


ข. การค้นคว้าข้อมูล


ค. การวิเคราะห์ข้อมูล


ง. การวางแผนการแก้ปัญหา


11. โจทย์ : ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา ขั้นตอนใดที่ครูผู้สอนต้องเน้นให้ผู้เรียนทำความเข้าใจให้ถ่องแท้


ก. ขั้นกำหนดปัญหา


ข. ขั้นตั้งสมมติฐาน


ค. ขั้นรวบรวมข้อมูล


ง. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล


12. โจทย์ : จะเกิดขึ้นได้จากการสังเกต การรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงและประสบการณ์เดิม มาคาดคะเนคำตอบ เป็นขั้นตอนใดของการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา


ก. ขั้นกำหนดปัญหา


ข. ขั้นตั้งสมมติฐาน


ค. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล


ง. ขั้นสรุปและประเมินผล


13. “วิธีแก้ปัญหานี้ น่าจะแก้ไขได้ด้วยวิธีใดบ้างถ้าคุณครูใช้คำถามนี้กระตุ้นผู้เรียนให้ตอบ จัดเป็นขั้นตอนใดของการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา


ก. ขั้นกำหนดปัญหา


ข. ขั้นตั้งสมมติฐาน


ค. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล


ง. ขั้นสรุปและประเมินผล


14. ถ้าผู้เรียนขาด ทักษะนี้ แล้วจะส่งผลให้ขาดสาระ/ข้อมูลที่เพียงพอต่อการสรุป ข้อความที่ขีดเส้นใต้หมายถึงขั้นตอนใด


ก. ขั้นกำหนดปัญหา


ข. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล


ค. ขั้นรวบรวมข้อมูล


ง. ขั้นสรุปและประเมินผล


15. โจทย์ : บทบาทของครูผู้สอนที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา คือข้อใด


ก. กำหนดขั้นตอนกิจกรรม


ข. กำหนดสถานการณ์


ค. ให้คำปรึกษา


ง. รวบรวมข้อมูล


16. โจทย์ : ข้อใดเป็นหลักการในการเลือกกำหนดสถานการณ์


ก. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของผู้เรียน


ข. เลือกปัญหาที่ตรงกับความสนใจของครู


ค. เป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียน


ง. เป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ปัญหา


17. โจทย์ :ท่านไม่ควรปฏิบัติตนตามข้อใด เมื่อจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา


ก. กำหนดสถานการณ์หรือปัญหาแก่ผู้เรียน


ข. กำหนดกิจกรรมการเรียนอย่างเป็นขั้นตอน


ค. คอยช่วยเหลือและบอกคำตอบแก่ผู้เรียน


ง. ติดตามการปฏิบัติงานของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด


18. พฤติกรรมผู้เรียนที่ครูกระตุ้นให้เกิดเมื่อจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา


ก. ฝึกการใช้คำถาม


ข. ฝึกการคิดอย่างเป็นขั้นตอน


ค. ฝึกให้ปรับเปลี่ยนความคิดตามการทำงานกลุ่ม


ง. ฝึกให้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน


 


19. “คำถามเล็กๆ แต่มันคือคำตอบอันยิ่งใหญ่ของเด็กท่านควรทำอย่างไรกับคำพูดนี้


ก. ให้ความสำคัญกับถามที่ใช้ถามผู้เรียน


ข. ให้ความสนใจในการใช้คำถามกับผู้เรียน


ค. ให้ความชื่นชมกับการใช้คำถามกับผู้เรียน


ง. ให้ความสนใจในการตอบคำถามของผู้เรียน


20. การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูควรมีบทบาทในการประเมินอย่างไรบ้าง


ก. ประเมินด้านความรู้


ข. ประเมินด้านกระบวนการ


ค. ประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์


ง. ประเมินทั้ง ก ข และ ค


ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

อับดุล

ผ่านแล้วขอบคุณมาก

Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

ปฎิทิน

« May 2016»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

วีรพงษ์ ไชยหงษ์

view