http://www.weerapong.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

หน้าหลัก

เรียนรู้

ปลอกเปลือกบริหาร

 กฎหมายการศึกษา

 เรียน ป.เอก I.AME ฟิลิปปินส์

utq 105 posttest 26/30 เฉลยพร้อมตัวเลือก

(อ่าน 19342/ ตอบ 10)

ครูอาเซียนรหัสวิชา UTQ-105 การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน จากครูอิทธิชัย 


POSTTEST  26/30


1. จากข้อความต่อไปนี้ เป็นส่วนใดของแผนแม่บทด้าน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2550-2554 “ ผู้เรียน ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาได้เต็มศักยภาพ อย่างมีจริยธรรม มีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากลพันธกิจ


วิสัยทัศน์


เป้าประสงค์


ยุทธศาสตร์2. ข้อใด ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการใช้ ICT ในการเรียนการสอนเพื่อให้ครูและนักเรียนใช้ในการติดต่อสื่อสาร


เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน


เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านเทคโนโลยี


เพื่อให้ครูใช้ในการสาธิตและการจัดการกับข้อมูลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม3. ICT หมายถึงข้อใดInformation and Communication Technology


Internet and Communication Technology


Information and Computer Technology


Internet and Computer Technology4. คุณครูโนราได้ใช้โปรแกรม Search Engine เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานการทดลองใช้อุปกรณ์ MicroBox จากอินเทอร์เน็ต แสดงว่าคุณครูโนรี ได้ใช้ศักยภาพของ ICT ที่สนับสนุนการเรียนรู้ใน ประเด็นใดการติดต่อสื่อสาร


การค้นหาสารสนเทศ


การค้นคืนสารสนเทศ


การเข้าถึงสารสนเทศปฐมภูมิ5. ข้อต่อไปนี้เป็นกลวิธีบูรณาการ ICT ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ทุกข้อ ยกเว้น ข้อใดใช้เว็บเป็นติวเตอร์หรือผู้สอน


ใช้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู


ใช้ทรัพยากรมัลติมีเดียจากอินเทอร์เน็ต


ให้นักเรียนร่วมมือในการทำโครงงานด้วยกันโดยใช้ทรัพยากรจากเว็บ6. โรงเรียนแห่งหนึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรเอกชนมาจัดสร้างห้องเรียน คอมพิวเตอร์จำนวน 1 ห้อง เพื่อให้ครูที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์ใช้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะในการ ใช้พิมพ์ดีดและโปรแกรมพื้นฐานที่สำคัญทุกคน โรงเรียนแห่งนี้ควรวางแผนในการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT ใน รูปแบบใดหนึ่งนักเรียนหนึ่งคอมพิวเตอร์


หนึ่งโรงเรียนหนึ่งคอมพิวเตอร์


หนึ่งห้องเรียนหนึ่งคอมพิวเตอร์


หนึ่งกลุ่มนักเรียนหนึ่งคอมพิวเตอร์7. “มีการสอดแทรก ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการคิดและสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองที่กล่าวมานี้ ควรเป็นบทบาทของใครในการประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ผู้ปกครอง


ผู้บริหาร


นักเรียน


ครู8. ข้อใด ไม่ใช่ ทักษะที่จำเป็นด้าน ICT ของครู ในการประยุกต์ใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ใช้ ICT ในการสร้างสื่อตามความเหมาะสม


การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลเชิงลึก


การใช้ facebook ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร


ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงาน9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเว็บ 1.0แสดงความคิดเห็นได้


เป็นการสื่อสารทางเดียว


มักมีรูปแบบของไฟล์เป็นนามสกุลเป็น .htm .html


ผู้จัดทำเป็นผู้กำหนดเนื้อหาเองทั้งหมด10. ข้อใดไม่จัดเป็นเว็บ 2.0ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข และปรับปรุงเนื้อหาอย่างแทบไม่มีขีดจำกัด


ผู้ใช้ยังเป็นผู้ร่วมกำหนดคุณค่าของเนื้อหา


ผู้ใช้มีส่วนสร้างเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต


ผู้ใช้ต้องมีความรู้การสร้างเว็บ11. ข้อใดไม่เป็นศักยภาพของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนรู้สร้างช่องทางการเรียนรู้แบบไม่เป็นเครือข่าย


ขยายโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้


คลังความรู้กลางของนักเรียน / โรงเรียน /สถานศึกษา ในแบบออนไลน์


เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว12. ข้อใดเป็น Content Management System : CMS ระบบบริหารจัดการเนื้อหาสำหรับเว็บJoomla, PostNuke, Moodle, XOOPs, Drupal


PHP-Nuke, MyPHPNuke, Mambo, XOOPs, Drupal


PHP-Nuke, MyPHPNuke, Mambo, XOOPs, Moodle


Joomla, PostNuke, Moodle, Mambo, Drupal13. ข้อใดกล่าวถึง บล็อก(Blog) ได้ไม่ถูกต้องใช้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เขียน และผู้อ่าน


ชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน


เว็บที่ให้บริการบล็อกฟรี ได้แก่ Hi5, MySpace, Facebook, Bloggang, Oknation, Ning


Blog มาจาก Web Log เป็นเว็บไซต์ชนิดหนึ่ง14. การใช้บล็อกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรคำนึงถึงสิ่งใดน้อยที่สุดสมาชิกทุกคนต้องอัพโหลดรูปของตนเองในบล็อก


มีการรักษาความลับของข้อมูล


จัดการสมาชิกอย่างเป็นระบบ


สามารถทราบถึงตัวตนของนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที15. กิจกรรมใดมีความเหมาะสมน้อยที่สุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บล็อกแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านช่องทางแสดงความคิดเห็น


ประเมินผลการสอบปลายภาคเรียน เพื่อป้องกันการทุจริตของนักเรียน


ทำการบ้าน/ทำรายงานแทนกระดาษ ทำให้ประหยัด รวดเร็ว ลดโลกร้อน


ฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ในเรื่องความตรงต่อเวลา และการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล16. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่คุณครูได้รับจากการใช้บล็อกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีเครือข่ายระหว่างโรงเรียน เกิดเป็นความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


แบ่งปันความรู้ให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้ทั่วประเทศ อย่างรวดเร็ว


ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้


สร้างรายได้จากค่าโฆษณาผ่านบล็อก17. ข้อใดเรียงลำดับเวลา ก่อน - หลัง ที่ครูไทย จัดทำและใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้องMicrosoft Word/PowerPoint, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI), บล็อก (Blog), เว็บเพจ (html)


เว็บเพจ (html), Microsoft Word/PowerPoint, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI), บล็อก (Blog)


Microsoft Word/PowerPoint, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI), เว็บเพจ (html), บล็อก (Blog)


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI), Microsoft Word/PowerPoint, เว็บเพจ (html), บล็อก (Blog)18. ข้อใดเป็น Search Engine (โปรแกรมสำหรับการค้นหา) ของต่างประเทศทั้งหมดYahoo Sansarn AOL Bing


Google Yahoo MSN Sansarn


Google Yahoo MSN Bing


Google Sansarn MSN AOL19. หากต้องการเผยแพร่วิดีทัศน์ควรใช้ Social Network ในข้อใดเหมาะสมที่สุดMSN


Twitter


YouTube


Facebook20. ท่านคิดว่าครูควรมีบทบาทอย่างไร ในการนำแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูควรใช้อินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหาวิชา และทรัพยากรที่โรงเรียนมี


ครูควรใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลเท่าที่จำเป็น เพราะค่าใช้จ่ายสูง


ครูให้นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล ให้มากที่สุด เพราะข้อมูลน่าเชื่อถือกว่าหนังสือในห้องสมุด


ครูสนับสนุนให้นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตในการคัดลอกข้อมูลมาใช้ได้อย่างเสรี เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ21. ท่านคิดว่านักเรียนควรมีบทบาทอย่างไร ในการนำแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ใช้อินเทอร์เน็ตคัดลอกข้อมูลมาใช้ได้อย่างเสรี เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ


ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลให้มากที่สุด เพราะข้อมูลน่าเชื่อถือกว่าหนังสือในห้องสมุด


ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่ออ่านข้อมูล ความรู้ และนำมาเรียบเรียง/เพิ่มเติมข้อมูลเผยแพร่ต่อไป


ใช้อินเทอร์เน็ตให้ข้อมูลส่วนตัวอย่างละเอียดกับเว็บที่เป็น Social Network เพื่อให้ผู้อื่นรู้จักตัวตนมากยิ่งขึ้น22. ปัจจัยใด ไม่ส่งผลกระทบ หรือส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อความสำเร็จที่เกิดจากการใช้แหล่งทรัพยากรการ เรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละสถานศึกษาความคิดของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน


ส่งเสริมการสร้างทรัพยากรการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต


การได้รับการสนับสนุนในด้านการให้ความรู้ อุปกรณ์ และเครื่องมือ


วิสัยทัศน์ของผู้บริหารตั้งแต่โรงเรียน เขตพื้นที่ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง และระดับประเทศ23. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลสำคัญในการเลือกใช้ blog บน www.thaigoodview.com ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานการเขียนเว็บเพจ


โดเมนเนมเป็น ดอทคอม (.com)


มีกระบวนการจัดการระบบสมาชิก


ให้บริการฟรี ไม่เป็นอันตราย ไม่มีความเสี่ยง24. การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดสุขศึกษาและพลศึกษา


ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้


การงานอาชีพและเทคโนโลยี


สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม25. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนเข้าถึงเนื้อหาสาระได้ตามต้องการ


การสอนคือกระบวนการจัดโอกาสให้นักเรียนสร้างความรู้


บรรยากาศของห้องเรียนสนุกสนานด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย


นักเรียนสามารถเลือกใช้ ICT ได้อย่างหลากหลายตามความต้องการ26. จากขั้นตอนต่อไปนี้ เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องใด
- ศึกษาโครงสร้างแม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้
- กำหนดมาตรฐานและวัตถุประสงค์การเรียน
- การพัฒนาคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
- พิจารณาเทคนิควิธีการประเมินที่หลากหลาย
- การกำหนดระยะเวลาการประเมิน
- การกำหนดผู้ประเมินการประเมิน


การวางแผนหน่วยการเรียนรู้


การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้


การพินิจพิเคราะห์กระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้27. ครูควรดำเนินการประเมินอย่างไร เพื่อให้การประเมินมีประสิทธิภาพมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย


นำผลการประเมินไปใช้อย่างคุ้มค่า


เลือกเครื่องมือประเมินที่มีประสิทธิภาพสูงสุด


มีการวางแผนที่รอบคอบและนำไปใช้อย่างเป็นระบบ28. สาเหตุสำคัญที่ครูต้องสร้างตัวอย่างผลงานนักเรียนขณะออกแบบหน่วยการเรียนคือข้อใดช่วยให้ครูสามารถตัดสินใจได้ว่างานนั้นเหมาะสมกับนักเรียนหรือไม่


เพื่อรับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขก่อน เพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบ


ครูเป็นคนสั่งงานให้นักเรียนจึงต้องทดลองทำก่อน


เพื่อพิสูจน์ว่าครูทำได้จริงหรือไม่29. กิจกรรมการสนับสนุนนักเรียนให้รู้จักวิธีการเรียนรู้แบบกำกับตนเองจัดทำเพื่อจุดประสงค์ในข้อใดให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน


การวางแผนเพื่อความสำเร็จของนักเรียน


ให้นักเรียนรู้จักวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพ


เพื่อให้นักเรียนควบคุมตนเองทั้งเรื่องของการเรียนและความประพฤติ30. ข้อใดเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการพินิจพิเคราะห์กระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จัดทำแผนการประเมิน


พัฒนาคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้


กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง


ออกแบบกิจกรรมให้ครอบคลุมภาระงานและการใช้เทคโนโลยี 


 


 


 


 


 


 


ครูแจ๋ว

ขอบคุณนะคะคุณครู

mianfin

ขอบคุณครับ  30ข้อนี้  ไม่เหมือนกันกับก่อนเรียนครับ

หลังเขา

เฉลย utq 105 ใช้แนวคำตอบของครู อิทธิฃัย  ถ้าแก้ไข ข้อ 24 เป็น ข  และ  27 เป็น ง  จะได้ 28 คะแนน  ลองดูนะคะ

นุช มีประสงค์

ขอบคุณค่า

ครูประถม

ขอบคุณมากๆๆ ครูทำดีแล้วค่ะ ครูควรมีหน้าที่สอนให้เต็มที่ไม่ใช่มาใช้เวลาหน้าคอมพิวเตอร์ให้มาก ประหยัดเวลาได้มาก จะได้ไปตั้งใจสอนนักเรียนอย่างเต็มที่

รสสุคนธ์ โปซิว

ขอบคุณมากคะ  ไม่ค่อยจะมีเวลาเรียนเน็ตที่บ้านก็ช้ามาก

สมชาติ

ผมสอบแล้ว ได้ 21 (คาบเส้น) เพิ่งมาเห็น ดีใจแทนท่านอื่นด้วยและขอบคุณยิ่ง

http://krusomchart05.blogspot.com

หนึ่งแสนครูดี

thanks

kruwin

ขอดูเป็นแนวทางนะ


ครูอี๊ด

ขอบคุณมากค่ะ

Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

ปฎิทิน

« June 2016»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

วีรพงษ์ ไชยหงษ์

view