http://www.weerapong.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

หน้าหลัก

เรียนรู้

ปลอกเปลือกบริหาร

 กฎหมายการศึกษา

 เรียน ป.เอก I.AME ฟิลิปปินส์

UTQ - 202 ภาษาไทย

(อ่าน 10271/ ตอบ 3)

Krucat

utq 202 ภาษาไทยชั้นมัธยม  24/30 คะแนน  เครดิตจาก prapasara ค่ะ่ 

1."....ภาษาไทยเป็นเครื่องมือ...." 
- วิสัยทัศน์การสอนภาษาไทย 
2. การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา... 
- มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด 
3. หลักการของการจัดการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดคือ 
- เน้นการคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
- การจัดทำแผนการเรียนรู้ 
5. ข้อใดมิใช่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง... 
- ความสามารถในการทำงาน การใฝ่เรียนรู้ 
6. ความสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ... 
- ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี พัฒนาสมรรถนะได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
7. แนวคิดสำคัญที่สุดซึ่งเป็นองค์ประกอบ... 
- ครูเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน 
8. ข้อใดไม่จำเป็นต้องระบุในหน่วยการเรียนรู้ทุกหน่วย 
- การบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น กิจกรรมเสนอแนะ 
9. "การสอนแบบมุ่งประสบการณ์"หมายถึง... 
- นักเรียนเล่าเรื่อง ลำดับเรื่อง สนทนา อภิปราย อ่านเรื่องและแสดงบทบาทสมมุติ 
10. ในการสอนแบบ"การเรียนรู้แบบร่วมมือ"บทบาทสำคัญที่สุดของนักเรียนคืออะไร 
- การร่วมกันรับผิดชอบต่อผลงานและความสำเร็จของกลุ่ม 
11. ข้อใดเป็นกระบวนการขั้นที่ 3 ของกระบวนการสืบสวนสอบสวน 
- ทดสอบสมมุติฐาน 
12. ข้อควรคำนึงในการจัดทำแผนการเรียนรู้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
- การกำหนดสื่อการเรียนการสอน ควรกำหนดให้มากเพื่อสะดวกแก่การเลือกใช้ 
13. ข้อใดเป็นประโยชน์สำคัญที่สุดของการใช้กระบวนการสอนด้วยแผนภาพความคิด 
- นักเรียนสามารถจัดระบบความคิดของตนเองได้ 
14. กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยข้อใดทำให้ครูประสบความสำเร็จในการสอน 
- ทุกข้อสามารถทำให้ครูประสบความสำเร็จในการสอนได้หากเลือกใช้ได้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
15. บุคคลในข้อใดประสบความสำเร็จในการสอน 
- ครูวินัยเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสะท้อนผลทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการสอน 
16. การสอนให้นักเรียนผันวรรณยุกต์ได้อย่างถูกต้องครูควรสอนพื้นฐานความรู้เนื้อหาใดให้เข้าใจเป็นเบื้องต้น 
- ทั้งข้อ ก. และ ข. 
17. ในการสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญาทางภาษาครูควรคำนึงถึงจุดประสงค์ใดเป็นสำคัญ 
- การสร้างความรู้จากประสบการณ์และจากการปฏิบัติจริง 
18. ข้อใดเป็นพื้นฐานสำคัญของหลักการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- การเรียนรู้กระบวนการและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
19. เมื่อท่านต้องสอนวรรณคดีหรือวรรณกรรม... 
- สอนให้นักเรียนเห็นคุณค่าทางภาษา แนวคิด ทางสังคม และนำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
20. การวัดผลและประเมินผลในวิชาสอนภาษาไทยแต่ละครั้งต้องครอบคลุมด้านใดบ้าง 
- ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ด้านคุณลักษณะ 
21. กระบวนการตรวจสอบผู้เรียนว่ามีพัฒนาการตรงตามจุดประสงค์หรือไม่... 
- ใช้ได้ทุกข้อ 
22. วิธีการที่สามารถค้นหาความสามารถและความก้าวหน้า... 
- วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
23. แหล่งเรียนรู้ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น 
- อุทยานแห่งชาติ 
24. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
- การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ พิจารณาถึงประโยชน์มากกว่าข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่าย 
25. การประเมินด้วยการกำหนดประเด็นการประเมินที่แจกแจง (Rubric)ไม่... 
- ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่ 
26. มีผู้กล่าวว่า "การท่องอาขยานยังถือว่ามีความสำคัญ" ข้อใดน่าจะเป็นเหตุผลสนับสนุนที่ดีที่สุด 
- ทำให้นักเรียนซึมซับความละเอียดอ่อนของการใช้ถ้อยคำของกวี 
27. ครูกำหนดให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้และค้นคว้าจาก... 
- ความรู้และทักษะที่สำคัญ 
28. ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างประโยคความรวมได้ ผู้สอนใช้... 
- ความรู้และทักษะที่สำคัญ 
29. ผลการเรียนรู้ที่สำคัญหลังจากทำโครงงานเสร็จ 1 โครงงานตรงกับกรอบความคิดข้อใด 
- ความเข้าใจคงทน 
30. ข้อใดเน้นการเรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองน้อยที่สุด 
- นักเรียนจดงานตามที่ครูเขียนบนกระดานอย่างครบถ้วน 

อาลุมุมุ

ขอบคุณค่ะ ขอให้ได้รับแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะ

ครูคนหนึ่ง

ขอบคุณค่ะ

ครูดีในดวงใจ

ขอบคุณค่ะ

Page : 1
Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

ปฎิทิน

« May 2016»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

วีรพงษ์ ไชยหงษ์

view