Full Version UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

www.weerapong.net > Article

UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง Date : 2012-11-18 16:06:01

แบบทดสอบหลังเรียน post – test
UTQ – 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

นำเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้น
ไม่ได้มีเจตนาเพื่อการอื่นใด คำตอบที่พบได้จากการศึกษาวิเคราะห์ว่าน่าจะใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ผู้บริหารท่านใดคิดว่าอาจจะไม่ถูกต้อง สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่เว็บบอร์ด  ขอขอบคุณ

1. ข้อใดเป็นความหมายของการประเมินตามสภาพจริง

     ก. การประเมินจากภาระงานและกิจกรรมที่ผู้เรียนสนใจ

     ข. การประเมินที่เน้นการตอบข้อสอบและการปฏิบัติจริง

     ค. การประเมินจากทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง

     ง. การประเมินจากภาระงานและกิจกรรมที่สอดคล้องกับชีวิตจริงในแบบบูรณาการ


2. ลักษณะสำคัญของการประเมินตามสภาพจริงคือข้อใด

     ก. การประเมินความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในชิวิตประจำวัน

     ข. ประเมินความคิด ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลงานที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้

     ค. ประเมินความสามารถของผู้เรียนเพื่อค้นหาจุดเด่นในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
         ให้เต็มศักยภาพของตนเอง

     ง. ประเมินวิธีคิด การวางแผน การปฏิบัติงานและผลงานที่ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดตามความสนใจของตนเอง


3. การประเมินผลสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ให้ข้อมูลตรงกับสภาพที่แท้จริงของผู้เรียนคือวิธีใด

     ก. การประเมินทักษะการปฏิบัติงาน

     ข. การตรวจผลงานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการเรียนรู้

     ค. การสะท้อนตนเองเพื่อตรวจสอบกระบวนการทำงาน

     ง. การสัมภาษณ์ผู้เรียนถึงเหตุผล ความคิดและความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการเรียน


4. “อธิบายปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนฤดูกาลได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล”
     จัดเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ด้านใด

     ก. ด้านความรู้

     ข. ด้านกระบวนการ

     ค. ด้านจิตพิสัย

     ง. เป็นได้ทั้งด้านความรู้และกระบวนการ


5. “เขียนบทความเพื่อแนะนำการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพได้” มาตรฐานการเรียนรู้นี้ดีหรือไม่เพราะเหตุใด

     ก. ไม่ดี เพราะวัดและและประเมินได้ยาก

     ข. ไม่ดี เพราะไม่สามารถวัดโดยการสังเกตได้

     ค. ดี เพราะสามารถวัดและประเมินได้โดยใช้ข้อสอบ

     ง. ดี เพราะสามารถวัดและประเมินได้จากการตรวจผลงาน


6. องค์ประกอบของแบบประเมินตามสภาพจริง ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญคือข้อใด

     ก. เกณฑ์การประเมิน และคะแนนแต่ละเกณฑ์

     ข. เกณฑ์การประเมิน และคำอธิบายระดับคุณภาพของแต่ละเกณฑ์

     ค. คำอธิบายระดับคุณภาพของเกณฑ์การประเมิน และน้ำหนักคะแนนของเกณฑ์การประเมิน

     ง. คะแนนและน้ำหนักคะแนนของแต่ละเกณฑ์


7. ข้อใดกล่าวถึงภาระงานตามสภาพจริงได้ถูกต้อง

     ก. เป็นภาระงานที่ใช้ได้ทั้งการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้

     ข. เป็นภาระงานที่ผู้เรียนต้องใช้ทั้งความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน

     ค. เป็นภาระงานที่ใช้ประเมินทั้งกระบวนการปฏิบัติงานและผลงานของผู้เรียน

     ง. ถูกทุกข้อ


8. การกำหนดให้นักเรียนทำกิจกรรมใดที่ได้ผลการประเมินน่าเชื่อถือที่สุด

     ก. เสนอผลงานที่ได้การสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์

     ข. อธิบายขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

     ค. สาธิตการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ให้ครูและเพื่อนดู

     ง. เขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์


9. ครูให้ วิทย์ธวัช นำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์โดยการอ่านให้เพื่อนในชั้นฟัง
    ควรใช้วิธีการใดที่เหมาะสมที่สุดในการประเมิน

     ก. ให้นักเรียนในชั้นสรุปสาระสำคัญของข่าวที่ได้ฟัง

     ข. ครูสังเกตและใช้แบบประเมินทักษะการอ่านไปพร้อม ๆกัน

     ค. ครูบันทึกวีดิทัศน์แล้วให้นักเรียนในชั้นรวมทั้งครูคนอื่นเปิดดูแล้วช่วยประเมิน

     ง. ครูและนักเรียนในชั้นสังเกตแล้วช่วยกันประเมินสรุปความสามารถในการอ่านโดยการอภิปรายร่วมกัน


10. ข้อใดครอบคลุมลักษณะที่ดีของเกณฑ์การประเมิน

       ก. มีความชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย

       ข. มีความชัดเจน เข้าใจง่าย สังเกตได้

       ค. ระบุพฤติกรรมที่ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย

       ง. ระบุพฤติกรรมที่สังเกตได้ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย


11. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์การประเมิน

       ก. กำหนดจำนวนเกณฑ์เท่าที่จำเป็น

       ข. ต้องประเมินให้ครบทุกกิจกรรม

       ค. ต้องแจ้งเกณฑ์ในการประเมินให้ทราบก่อนปฏิบัติงาน

       ง. กำหนดเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมกับลักษณะงาน


12. เกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับภาระงานควรมีลักษณะอย่างไร

       ก. สามารถยืดหยุ่นและใช้ได้กับทุกสถานการณ์

       ข. ใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

       ค. มีการกำหนดคำอธิบายในการให้คะแนนไว้อย่างชัดเจน

       ง. เป็นข้อความที่ระบุพฤติกรรมการปฏิบัติที่สามารถสังเกตได้


13. หากแบบประเมินตามสภาพจริงมีเพียงคำบอกระดับคุณภาพ แต่ไม่มีการอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน
      จะมีผลอย่างไร

       ก. การตรวจผลงานทำได้ช้า ไม่สะดวก

       ข. ผลการวิเคราะห์มีความแม่นยำ ถูกต้อง

       ค. ยากต่อการจัดประเภทของผลงานได้ตามคุณภาพจริง

       ง. ผู้ตรวจสามารถให้คะแนนได้อย่างยืดหยุ่นตามสภาพจริง


14. “การใช้เกณฑ์การประเมินโดยวิเคราะห์ผลงานของผู้เรียนที่สามารถอธิบายระดับคุณภาพของผลงาน
        ขึ้นมาก่อนว่าควรพิจารณาประเด็นใดบ้างแล้วจึงอธิบายระดับความสำเร็จในแต่ละประเด็น”
        เป็นคำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนแบบใด

       ก. แบบภาพรวม

       ข. แบบการให้คะแนนตามองค์ประกอบย่อย

       ค. เป็นได้ทั้งสองแบบ

       ง. ไม่ใช่ทั้งสองแบบ


15. จากชุดคำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้ ควรเป็นการประเมินในหัวข้อใด
              คะแนน 1เนื้อหาสาระส่วนใหญ่ไม่ตรงประเด็น
              คะแนน 2 เนื้อหาสาระบางส่วนไม่ตรงประเด็น
              คะแนน 3 เนื้อหาสาระทั้งหมดตรงประเด็น

       ก. ความตรงกับวัตถุประสงค์

       ข. ความตรงของเนื้อหาสาระ

       ค. ความตรงเชิงโครงสร้าง

       ง. ไม่มีข้อถูก


16. ผลงานในแฟ้มแสดงผลการเรียนรู้ สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งใดบ้าง
               1) องค์ความรู้ในวิชาที่เรียน และแนวทางหรือวิธีการคิดที่ใช้ในการศึกษาเรื่องเหล่านั้น
               2) แนวทางในการประยุกต์ใช้ความรู้ ที่จะนำไปใช้ในการหาความรู้เพิ่มเติม
               3) การแสดงออกถึงความคิดหรือความสามารถต่างๆ เช่น การตัดสินใจ
               4) ผลงานที่ผู้เรียนได้ประดิษฐ์ คิดค้น หรือกิจกรรมการทดลอง

       ก. ข้อ 1) และ 2) ถูกต้อง

       ข. ข้อ 1) และ 3) ถูกต้อง

       ค. ข้อ 1), 2) และ 3) ถูกต้อง

       ง. ข้อ 1), 2), 3) และ 4) ถูกต้อง


17. ข้อใดเป็นการประเมินแฟ้มผลการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจัดทำขึ้นที่ดีที่สุด

       ก. การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน ให้ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเท่านั้น

       ข. การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน สามารถทำได้โดยตัวผู้เรียนเอง เพื่อน ผู้สอน และผู้ปกครอง

       ค. การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน พิจารณาจากผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเท่านั้น

       ง. การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน พิจารณาจากผลงานชิ้นที่ดีที่สุดในแฟ้มผลการจัดการเรียนรู้เท่านั้น


18. สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นสิ่งแรกก่อนที่ผู้สอนและผู้เรียนตัดสินใจร่วมกันแล้วว่าจะจัดทำแฟ้มแสดงผลการเรียนรู้ คือข้อใด

       ก. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

       ข. การพิจารณาความพร้อมของผู้เรียนในการทำแฟ้มแสดงผลการเรียนรู้

       ค. การศึกษาเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชาที่สอน

       ง. การพิจารณาว่าผลงานจากเรื่องที่เรียนเหมาะแก่การจัดทำแฟ้มแสดงผลการเรียนรู้หรือไม่


19. ข้อใดที่ไม่ใช่ประโยชน์ที่แท้จริงที่จะเกิดกับผู้เรียน ในขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
      การเรียนรู้

       ก. ผู้เรียนได้รู้จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง

       ข. ผู้เรียนได้รับการตัดสินผลการเรียนในรายวิชา

       ค. ผู้เรียนสามารถใช้ประกอบในการเข้าศึกษาต่อ หรือสมัครงาน

       ง. ผู้เรียนสามารถใช้ในการวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง


20. ข้อใดถือเป็นเอกสารในแฟ้มสะสมผลงานการเรียนรู้ที่เหมาะสม

       ก. บันทึกข้อความ

       ข. เกียรติบัตร

       ค. ภาพถ่าย

       ง. ทุกข้อรวมกัน

 


ความคิดเห็น

Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : Date : 1344520508

ขอบคุณผู้ใจดีครับ


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : Date : 1345080865

ขอบคุณสำหรับ 2136


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : Date : 1345382859

ขอบคุณผู้อารีค่ะ


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : Date : 1345448676

ขอบคุณค่ะ


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : Date : 1345454704

สุุดยอดครับท่าน


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : Date : 1345536946

ทำแล้วได้ 15/20 ครับท่าน


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : Date : 1345629628

ขอบคุณท่านมากค่ะ มีความคิดเห็นไม่ตรงท่าน 2 ข้อ เลยได้ 16 ค่ะ ผ่านแล้วขอขยายผลเป็นวิทยาทานให้ครูท่านอื่นด้วยแล้วค่ะ


 


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : piggy Date : 1345660140

ขอบคุณมากค่ะ ผ่านแล้ว ได้ 15/20


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : ครูบ้านนอก Date : 1345721744

ขอบคุณที่ช่วยให้ผ่านไปได้


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : Date : 1345881494

ขอบคุณค่ะ


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : Date : 1345895654

ขอบคุณมากคะ ผ่านได้เพราะความช่วยเหลือนี้แท้ๆ


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : Date : 1345916224

ขอบคุณมากๆค่ะ


 


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : Thunphitcha Date : 1346155577

Thank you so much.

Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : จำรัส กุณาเงิน Date : 1346452199

ขอบคุณครับ เหมือนกับฟื้นความรู้เดิมที่เกือบลืมไปแล้ว 


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : ครูอนุบาล Date : 1346492149

ขอบคุณค่ะ ข้อสอบยากมากเลยจนทำให้ถูกหลอกมาหลายครั้ง ขอบคุณที่ไม่หลอกครูด้วยกันผ่านเพราะความมีน้ำใจของท่าน


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : กิ่งกาญจน์ Date : 1346658591

อยากทราบข้อที่ตอบแตกต่างจากเฉลยตัวอย่างขอบคุณมากค่ะ


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : ขจรเกียรติ Date : 1346658669

ขอบคุณมากมาย


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : ขอบคุณมากค่ะ Date : 1346682099


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : numnim Date : 1346682228

ขอบคุณมากๆค่ะ


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : Date : 1346723000

thank you


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : อัจจิมา Date : 1346745236

ขอบคุณค่ะReply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : Date : 1346857894

ขอบคุณหลายเจริญรวยรวย


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : Date : 1346897467

ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ่


 


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : Date : 1346897532

ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ่


 


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : เมธาวี Date : 1346969027

ข้อที่ 8 การกำหนดให้นักเรียนทำกิจกรรมใดที่ไก้ผลการประเมินน่าเชื่อถือที่สุด  


ตอบข้อ ค.  สาธิตการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ให้ครูและเพื่อนดู  


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : tangmay Date : 1346989189

ขอบคุณมากนะคะ


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : Date : 1347165515

Thanks so much


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : or Date : 1347185296

ขอขอบคุณมากนะค่ะ


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : Date : 1347352803

ขอบคุณมากเจ้า


Reply : UTQ - 2136 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง By : Krutikky Date : 1347359938

ปัจจุบันข้อสอบเปลี่ยนไปแล้วค่ะ และข้อสอบจะสลับข้อกันเสมอ ดังนั้นมีแค่เฉลย กขคง ไม่ได้ค่ะ ต้องมีโจทย์และตัวเลือกด้วยจึงจะทราบว่าข้อสอบถูกหรือผิด