http://www.weerapong.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

หน้าหลัก

เรียนรู้

ปลอกเปลือกบริหาร

 กฎหมายการศึกษา

ส่งเกษียณ ผอ. ทัวร์ลาวใต้

 เรียน ป.เอก CEU ฟิลิปปินส์

UTQ - 217 การพัฒนาความสามารถทางภาษา

UTQ - 217 การพัฒนาความสามารถทางภาษา

นำเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้น
ไม่ได้มีเจตนาเพื่อการอื่นใด  คำตอบที่พบได้จากการศึกษาวิเคราะห์ว่าน่าจะใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ผู้บริหารท่านใดคิดว่าอาจจะไม่ถูกต้อง   สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่เว็บบอร์ด ขอขอบคุณ

รายวิชา UTQ 217 การพัฒนาความสามารถทางภาษา
Language Proficiency

คำสั่ง ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามแต่สถานการณ์ในแต่ละข้อ มี 30 ข้อ
Directions : Choose the best answer for each item.

1. Situation : Your friend is complaining about the traffic jam in Bangkok. You also agree
                     with her 
that the traffic in Bangkok is terrible. What would you say?

     ก. I’m afraid I agree a lot.

     ข. That’s believable.

     ค. That’s agreeable.

     ง. I couldn’t agree more.


2. Situation : You want to persuade your American friend to visit a discotheque. 
                     What would you say?

     ก. Let’s go to a discotheque, shall we?

     ข. Can I go to a discotheque?

     ค. Couldn’t come round to a discotheque?

     ง. Will we be going to a discotheque?


3. Situation : Your English teacher invites you to his birthday party. You can’t go
                     because you’ll have a job interview on the day. What would you say?

     ก. I’m afraid I don’t want to. I have to go for a job interview.

     ข. That’s really very kind of you but I have to go for a job interview.

     ค. Frankly, I have to go for a job interview.

     ง. I must go for a job interview but I love to.


4. Situation : A friend suggests a weekend camping in Num Nao District. You are not sure
                     that this is a good idea and are undecided. You say :

     ก. That’s a good idea.

     ข. It’s a thoughtful suggestion.

     ค. I’ll think about it.

     ง. That’s great.


5. Situation : You are the host of a party. What would you say in reply if your guest is 
                     leaving and saying good – bye to you.

     ก. What a pity! It’s too early.

     ข. You mustn’t really going.

     ค. I’m glad you could come.

     ง. Why on earth must you be off!


6. In the restaurant

Chai : Could you have a menu please?

Waiter : Do you wish to order right away?

Chai : Yes, please. …..6….. Pranee?

Pranee : I’d like a salad plate. …….7……..

Chai : I wouldn’t say you needed it.

Pranee : You flatter me. ………….8…….

Chai : Anyway. What will you have for dessert?

Pranee : I want some fruit instead.

     ก. What will you have

     ข. What did you have

     ค. What can you like

     ง. What do you have


7. In the restaurant

Chai : Could you have a menu please?

Waiter : Do you wish to order right away?

Chai : Yes, please. …..6….. Pranee?

Pranee : I’d like a salad plate. …….7……..

Chai : I wouldn’t say you needed it.

Pranee : You flatter me. ………….8…….

Chai : Anyway. What will you have for dessert?

Pranee : I want some fruit instead.

     ก. I’m on dieting

     ข. I’m diet now

     ค. I’m being diet

     ง. I’m on diet


8. In the restaurant

Chai : Could you have a menu please?

Waiter : Do you wish to order right away?

Chai : Yes, please. …..6….. Pranee?

Pranee : I’d like a salad plate. …….7……..

Chai : I wouldn’t say you needed it.

Pranee : You flatter me. ………….8…….

Chai : Anyway. What will you have for dessert?

Pranee : I want some fruit instead.

     ก. I’m sorry

     ข. I appreciate it

     ค. I know that

     ง. I don’t believe it


9. An earlier theory said that the dinosaurs died because the earth

had become colder. The dinosaurs could not eat enough to keep

their bodies warm and had no fur or feathers to keep the heat in.

There were both dinosaurs which were plant-eaters. When the plant-

eaters died out, the meat-eaters grew short of food and died.

The main idea of this paragraph is ______ .

     ก. the dinosaurs died because of the cold weather.

     ข. the dinosaurs could not keep their bodies warm

     ค. The dinosaurs had no fur to cover their bodies

     ง. There are two kinds of dinosaurs, plat- eaters and meat–eaters.


10. Jack’s record in marking important choices was not a good one. He had a propensity
for making bad decisions. For instance, he dropped out of high school when he might have
continued. Letter, he trained as a printer only to find that no jobs were available, and he
married a girl who have him constant trouble unit she divorced him.

The word “propensity“ means……

     ก. natural tendency

     ข. inability to make a decision

     ค. a great talent or gift


11. Bill and Ed were walking along the seacoast when they saw a large osprey drop feet
first into the water. Soon it reappeared, clutching a struggling fish in its strong, curved
talons. In a few moment, the osprey had returned to its haphazard nest on the ledge of
a nearby cliff.

The word “An osprey“ is …….

     ก. a bird

     ข. a helicopter

     ค. a shark

     ง. a seal


12. Members of the house and Senate are always reluctant to bring charges of improper
or criminal conduct against their colleagues. It takes an aroused and indignant public to
move them to begin a committee investigation. There is less reluctance to challenge judges
or members of the executing branch, and Congress has done so on several occasions.
The Constitution provides that the House has the sole power to impeach
a public official for “ treason , bribery, or high crime and misdemeanor.”

The Senate is empowered to try the cases of those against whom charges are brought.
That is, the House acts as prosecutor and grand jury; the Senate acts as judge and trial
jury.

To impeach means to …….

     ก. try an official for an alleged crime

     ข. charge an official with having committed a crime

     ค. convict an official of criminal action

     ง. accuse of common criminal


13. Pregnant women who smoke cigarettes or drink lots of coffee give birth to smaller
babies, according to a report released in Bonn. The study also showed that drinking
too much alcohol tend to shorten the pregnancy term and that there is a greater danger
of deformed children if the father is a chain smoker.

The main idea of this paragraph is ______ .

     ก. Smoking and drinking endanger pregnancy

     ข. Drunk women give birth to smaller babies

     ค. Drinking too much alcohol shortens the pregnancy term

     ง. Danger of deformed children caused by smoking fathers


14. Take two tablets with water, followed by one tablet every eight hours as required.
      For maximum nighttime and early morning relief take two tablets at bedtime.

For children six to twelve years old, give half the adult dosage. For children under six
years old, consult your physician.

Reduce dosage if nervousness, restlessness, or sleeplessness occurs.

We can infer by this medicine label that _____ .

     ก. the medication is liquid

     ข. the medicine could cause some people to feel nervous

     ค. one may not take this medicine before going to bed

     ง. children may take the same dosage that adults take


15. If one cannot sleep, it is suggested that he

       ก. consult a doctor

       ข. stop taking the medicine

       ค. take two tablets before going to bed

       ง. take less than two tablets before going to bed


16. The fire which broke………….at Ratchaprasong area caused great damage.

       ก. out

       ข. in

       ค. off

       ง. down


17. ……………….weekends they usually spend most of the time watching television.

       ก. On

       ข. In

       ค. At

       ง. Of


18. “This meat is……………..” the customer said. “ I can not eat it. Take it back and bring 
       me another piece.”

       ก. Edible

       ข. inedible

       ค. tough

       ง. hard


19. The boy fell off his bike and ………….. his head on the rocks.

       ก. bled

       ข. helped

       ค. banged

       ง. rode


20. The train was moving too fast for me to see anything clearly. Everything was a blur.
      Nothing was………. .

       ก. clean

       ข. fast

       ค. bright

       ง. clear


21. Your answer is too general. It must be precise. Please give me the exact meaning of
      the word. Check the dictionary if you are not sure.

       A precise answer is………

       ก. a general one

       ข. a great one

       ค. an exact one

       ง. a difficult one


22. There will be thunder shower tomorrow morning,………… Radio Thailand.

       ก. over

       ข. on

       ค. according to

       ง. down


23. I enjoyed watching the show, ……….. my wife thought their clothes were ugly.

       ก. and

       ข. or

       ค. but

       ง. so


24. I started speaking with the mailman, I was angry, but he _____ me that the package
      would be delivered by tomorrow.

       ก. assured

       ข. worried

       ค. upset

       ง. on time


25. After I………………my diploma at college, I changed my job.

       ก. obtain

       ข. have obtained

       ค. had obtained

       ง. a obtaining


26. A : “We…………………… Porntip for ages.”

      B : “Oh, yesterday, I ran into her at Central Plaza.

       ก. won’t see

       ข. hadn’t seen

       ค. didn’t see

       ง. haven’t seen


27. The international bus……………for Vientiene, Laos at 9. In the morning every day.

       ก. leaves

       ข. is leaving

       ค. has left

       ง. will leave


28. Yesterday at 10.30 while she………………..in the kitchen, the mailman came.

       ก. is cooking

       ข. was cooking

       ค. has cooking

       ง. has cooked


29. Choose the underlined word/words that is not appropriate according to the standard
      written English.( 29 -30 )

      Although small in size, Europe has a greater impact on world history than any other
      continent.

       ก. Although

       ข. has

       ค. greater

       ง. any other


30. Choose the underlined word/words that is not appropriate according to the standard
      written English.( 29 -30 )

      By watching sunspots, huge storms on the surface of the sun Scientists discovered
       that the sun spin on its axis

       ก. By watching

       ข. that

       ค. spin

       ง. its

 

view

ปฎิทิน

« August 2015»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

วีรพงษ์ ไชยหงษ์

view